Γενικά

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Μηχ/κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 10/15.2.2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για την παροχή εκπαίδευσης και την παραγωγή γνώσης υψηλής ποιότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ισοπολιτείας και του ακαδημαϊκού ήθους σε κάθε δραστηριότητα του Τμήματος.


Θεμελιώδεις αρχές και στόχοι

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος στοχεύει στη διασφάλιση ότι:

  • η δομή και η οργάνωση του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και στοχεύει σε επαρκή και σαφώς ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • διαμέσου των προγραμμάτων σπουδών και των υποδομών του, το Τμήμα προσφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας προς τους διπλωματούχους μηχανικούς πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων,
  • το προσφερόμενο διδακτικό έργο είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας,
  • το διδακτικό προσωπικό διαθέτει υψηλά προσόντα και επίσταται των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στα συναφή γνωστικά αντικείμενα,
  • παράγεται ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας και αναγνώρισης, το οποίο εμπλουτίζει τους στόχους και το περιεχόμενο του διδακτικού έργου που προσφέρει το Τμήμα,
  • το Τμήμα προσφέρει στις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τις/τους απόφοιτους υψηλής ποιότητας, σύγχρονες υποστηρικτικές υπηρεσίες,
  • το Τμήμα ενισχύει την εξωστρέφειά του, τις συνεργασίες του με τοπικούς και εθνικούς φορείς και τη διαφάνεια στη λειτουργία του,
  • το Τμήμα, διαμέσου των θεσμικών του οργάνων και σε εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρακολουθεί και βελτιώνει την ποιότητα των δράσεών του.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας βρίσκεται εδώ.

Γενικές Πληροφορίες

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος
Σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
Στοχοθεσία Ποιότητας
Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Δεκέμβριος 2019
Πιστοποίηση του Ιδρύματος
Νοέμβριος 2018
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
Ιανουάριος 2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Δεκέμβριος 2013
Αποτελέσματα έρευνας επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2019)
Ένταξη αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας
Αποτελέσματα έρευνας επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2019)
Ένταξη αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας
Integrated Master
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου