Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, περιλαμβάνεται στον πυρήνα του μετασχηματισμού της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της γνώσης. Η βασική έρευνα παράγει νέα γνώση, στην οποία θα βασιστούν οι καινοτομίες του μέλλοντος. Η εφαρμοσμένη έρευνα αποτελεί την απάντηση στις συνεχώς εντεινόμενες απαιτήσεις για οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, βασισμένη στην καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της ανάπτυξης της χώρας. Η επιτάχυνση των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων δημιούργησε την ανάγκη για ταχεία αλληλεπίδραση ανάμεσα στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, ιδιαίτερα στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Η έρευνα απαιτεί άρτιο σχεδιασμό, υποδομές που ενισχύονται με συνεχείς επενδύσεις, αλλά κυρίως ερευνητές με υψηλή τεχνογνωσία, ευρύ και ιδιαίτερα αξιόλογο γνωστικό υπόβαθρο, έφεση για συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία και υψηλού επιπέδου συνεργατική θεώρηση, πρακτική και αποτελεσματικότητα. Ως σύστημα παραγωγής γνώσης, η έρευνα είναι στενά συνδεδεμένη με την εκπαίδευση και την τεχνολογία.
Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση στην έρευνα αποτελεί πρωταρχικό στόχο και βασικό μοχλό ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το Τμήμα επενδύει και πρωτοπορεί σε σημαντικές περιοχές βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, οι κυριότερες των οποίων είναι:

 • Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
 • Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Αναπαράσταση Γνώσης
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Προστασία της Ιδιωτικότητας
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δίκαιο και Πληροφορική
 • Ευφυείς Πράκτορες
 • Ευφυή Συστήματα
 • Εφαρμογές Διαφορικών Εξισώσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
 • Κρυπτογραφία
 • Μαθηματική Φυσική
 • Νανοτεχνολογία και Βιοηλεκτρονική
 • Νομικά και Κανονιστικά θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Πολυπρακτορικά Συστήματα
 • Ρομποτικά Συστήματα
 • Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
 • Συστήματα Προσωπικών και Κινητών Επικοινωνιών
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Υποστηριζόμενη με Η/Υ Συνεργασία
 • Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα

Οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων διαθέτουν ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στη σχεδίαση και εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ανταγωνιστικού χαρακτήρα σε διεθνή κλίμακα. Τέτοια έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης, στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως: FP7, FP6-STREP, FP6-IST, TEN/TELECOM, ISIS, Leonardo, ACTS, INFOSEC ETS II, ESPRIT/ESSI, Telematics Applications, ACTION 2, INFOSEC, ESPRIT LTR, BRITE EURAM, INNOVATION, RACE, VALUE II, LRE, ESPRIT, EURET/EURATN, AIM, κ.ά.
Ανάλογη εμπειρία έχουν να επιδείξουν οι διδάσκοντες του Τμήματος και στη σχεδίαση και εκπόνηση εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Χρηματοδότες τέτοιων έργων είναι: τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς επίσης και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, πληθώρα ιδιωτικών φορέων, κ.ά.
Αξιοποιώντας σχετικές χρηματοδοτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των προγραμμάτων ERASMUS / SOCRATES, το Τμήμα ανέπτυξε και διατηρεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Royal Holloway and Bedford New College (University of London), University of Plymouth, University College Dublin, Aston University, Kingston University, Trinity College Dublin, University of Stockholm, University of Lund, Chalmers Institute of Technology, Karlstad University, University of Hamburg, University of Essen, University of Regensburg, Catholic University of Leuven, University of Vienna, Technical University of Graz, University of Oulu, University of Rome “La Sapienza”, University of Milano, Deusto University, University of Malaga, Polytechnic University of Catalunya, Copenhagen Business School, κ.ά.
Στο πλαίσιο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τέσσερα μονοτμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και ένα Διϊδρυματικό (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Τα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας βασικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα και την προαγωγή της γνώσης στη γνωστική περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα αντικείμενα που θεραπεύει. Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαδικασίες εγγραφής και εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα από τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του ιδρυματικού κανονισμού εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, και σε συνδυασμό με την απόφαση της υπ. αριθμ. 9ης τακτικής /2.12.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ, το Τμήμα δύναται να αναθέσει εκπαιδευτικό έργο, χωρίς καταβολή αμοιβής, στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές/τριες του Τμήματος με την ακόλουθη μορφή :
 

 • διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης εκπόνησης διπλωματικών εργασιών
 • υποστήριξη εργαστηριακών προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη του/της διδάσκοντα/ουσας του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, όπως η διοργάνωση θερινών σχολείων,
 • συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • συμμετοχή σε έρευνα πεδίου ή άλλων συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων χρηματοδότησης, στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

Το Τμήμα θα κρίνει κατά περίπτωση, εάν θα ανατεθεί μία ή περισσότερες κατηγορίες έργου.

Κριτήριο και γνώμονας θα πρέπει να είναι αφενός οι ανάγκες του Τμήματος και αφετέρου οι στόχοι της μεταδιδακτορικής έρευνας, όπως αποτυπώνονται στο Άρθρο 1 του Κανονισμού (επέκταση αποτελεσμάτων διατριβής σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις, ανάπτυξη νέων επιστημονικών περιοχών, συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων, ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο επιστήμης κλπ., ανάδειξη ακαδημαϊκού κύρους και διεθνής διάκριση ΠΑ). Η ανάθεση θα σέβεται την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης και θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες του Τμήματος όσο και τις δυνατότητες των μεταδιδακτόρων .

Στις υποχρεώσεις των μεταδιδακτόρων εντάσσεται η υποχρέωση να αναφέρουν ως «ακαδημαϊκή στέγη» (affiliation) το Τμήμα στο οποίο εκπονούν την έρευνα.
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της έρευνάς τους, σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος, προς ενημέρωση. Η έκθεση κατατίθεται στη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στο χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Οκτωβρίου.
 

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας - Χρήσιμα Έντυπα

Ερευνητικά Εργαστήρια