Τίτλος Μαθήματος Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της ΚτΠ
Κωδικός Μαθήματος 321-99101
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Μήτρου Λίλιαν

Ύλη μαθήματος

Η πληροφορία ως κοινωνικό, νομικό και περιουσιακό αγαθό. Υποκείμενα, κοινότητες και παράγοντες στην εποχή του Web 2.0. Κυβερνοχώρος (cyberspace) ως/και χώρος (space). Η εμπιστοσύνη (trust) στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακές κοινότητες. Η ελευθερία του λόγου (digital speech) στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η σύγκρουση με άλλα δικαιώματα.: blogs, διάλογος και δημόσια σφαίρα. O ρόλος της πληροφορικής στον κοινωνικό διάλογο (social discourse). Η κοινωνική υπευθυνότητα (social responsibility) στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η υπεύθυνη έρευνα και ανάπτυξη. Η διακυβέρνηση του Διαδικτύου και το δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Δίκαιο, Νομοθεσία και Τεχνολογική Ουδετερότητα. Οι όψεις και οι προκλήσεις του ψηφιακού χάσματος.
 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές μέσω αυτού του μαθήματος  εμβαθύνουν σε ζητήματα που αναφέρονται σε ζητημάτα κοινωνικού και θεσμικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 
 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Μήτρου Λ., Πισκοπάνη Α.Μ., Τάσσης Σ., Καρύδα Μ.-Κοκολάκης Σ., Facebook, Blogs και Δικαιώματα (2013).
2. Κάλλας Ι., Η κοινωνία της Πληροφορίας και ο νέος ρόλος των κοινωνικών Επιστημών, 2006.
 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Μήτρου Λ. , Το δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 2002.
2. Παπαχρίστου Θ., Βιδάλης Τ., Μήτρου Λ., Τάκης, Α.: Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 2006.
3. Σαββάκης Χαρ. κ.α.σε Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Νέες Τεχνολογίες και Συνταγματικά δικαιώματα, 2004.
4. Παπαχρίστου κ.α. σε Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Αυτορρύθμιση, 2005.
5. Aποστολάκης Ι. (επιμ.), Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία, 2011.
 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες

 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

.Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Προφορικές εξετάσεις στην εξεταστική περίοδο

 

Η παρουσίαση εργασίας είναι προυπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές εξετάσεις.

 


 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.