Τίτλος Μαθήματος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού
Κωδικός Μαθήματος 321-9120
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Γκουμόπουλος Χρήστος

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στον κινητό υπολογισμό, αναδυόμενες κινητές τεχνολογίες και εφαρμογές, ζητήματα και προκλήσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες έξυπνων κινητών, πλατφόρμες λογισμικού κινητού υπολογισμού, κινητός ιστός, σχεδιασμός προσαρμοστικών ιστοτόπων, γεωεντοπισμός, σχεδιασμός εφαρμογών με επίγνωση πλαισίου, αρχιτεκτονική πλατφόρμας Android, προγραμματισμός σε περιβάλλον Android, μελέτες περίπτωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το εν λόγω μάθημα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί βασικές αρχές ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές.
• Κατανοεί και αποτιμά τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών με επίγνωση πλαισίου για κινητές συσκευές.
• Κατανοεί την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android και τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές.
• Αναλύει, αποτιμά και συζητά προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών για κινητές συσκευές.
• Χρησιμοποιεί, τροποποιεί και αναπτύσσει τις κατάλληλες τεχνολογίες για την υλοποίηση εφαρμογών για κινητές συσκευές.
 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Κινητές Τεχνολογίες. Συγγραφείς: Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης, Θωμάς Χατζηδημήτρης (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657185). 2. Mobile Design and Development: Practical concepts and techniques for creating mobile sites and web apps, Brian Fling, Publisher: O'Reilly, 2009. 3. Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση, Abbey Deitel,Harvey M. Deitel,Paul J. Deitel, Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας, 2014. 4. Programming the Mobile Web, M. Firtman, 2nd edition, O’ Reilly Media, 2011. 5. Android Developers, http://developer.android.com/index.html

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Pervasive and Mobile Computing Mobile Computing and Communications Review Mobile Networks and Applications

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική Εάν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS: Αγγλική. Τελική εξέταση και εργαστηριακές ασκήσεις (θεωρητικές και προγραμματιστικές ασκήσεις). Ο βαθμός του εργαστηρίου πρέπει να είναι ≥ 5 για συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης πρέπει να είναι ≥ 5 για προβιβάσιμο βαθμό. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται ως εξής: 0.6 * (Βαθμός Εργαστηρίου) + 0.1 * (Βαθμός Παρουσίασης)+ 0.3 * (Βαθμός Τελικής Εξέτασης). Τα θέματα των εξετάσεων/ασκήσεων έχουν σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία και αναγράφονται. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να δουν το γραπτό τους μετά την αξιολόγηση και να διαπιστώσουν τα λάθη τους. Ανακοινώνεται στο eClass η συνολική κατανομή των βαθμών του τμήματος, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αξιολογήσει την επίδοσή του.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο