Τίτλος Μαθήματος Θεωρία Κινδύνων
Κωδικός Μαθήματος 321-2600
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

Επανάληψη στις βασικές έννοιες των Πιθανοτήτων

Στοχαστικές διαδικασίες. Διαδικασίες Poisson. Ανανεωτικές διαδικασιες. Το στοιχειώδες ανανεωτικό θώρημα.

Το συλλογικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνου. Σύνθετες κατανομές. Προσέγγιση για την κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων.

Το κλασσικό πρότυπο. Η στοχαστική διαδικασία πλεονάσματος, Οι υποθέσεις του κλασσικού πρότυπου.Πιθανότητα εμφάνισης ακραίου γεγονότος. Συντελεστής ασφαλείας. Πιθανότητα κατάρευσης σε άπειρο χρόνο.

Άνω φράγμα της πιθανότητας χρεοκοπίας. Ανισότητα Ludberg.

Χρεοκοπία με τη πρωτο γεγονός

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα γνωρίζουν

α) Τις στοχαστικές διαδικασίες Poisson και τις ανανεωτικές διαδικασίες

β) Το συλλογικό πρότυπο κινδύνου.

γ) Το Κλασσικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνου. Τις υποθέσεις και την πιθανότητα

     εμφάνισης ακραίου γεγονότος. Το άνω φράγμα της της πιθανότητας κινδύνου και    την   ανισότητα Lundberg

δ)Την εμφάνιση ακραίου φαινομένου με το πρώτο γεγονός.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Πολίτης Κων/νος: Εισαγωγή στην θεωρία συλλογικού κινδύνου Εκδόσεις Σταμούλη    

                              2012

Κωνσταντινίδης Δημήτριος: Θεωρία συλλογικού κινδύνου  Εκδόσεις Συμμετρία 2012

Κωνσταντινίδης Δημήτριος: Θεωρία στοχαστικών διαδικασιών Εκδόσεις Σταμούλη 2009

P. Embrechets, C Kluppelberg, T Mikosch Modelling Extremal Events Springer 1997

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δροστηριότητα   Φόρτος εργασίας εξαμήνου            
Διαλέξεις 39
Προσωπική μελέτη 78
Πρόοδος 5
Τελική Εξέταση 3
Σύνοό μαθήματος

125 ώρες

(5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Πρόοδος

Τελική γραπτή αξιολόγιση

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS) ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική παρουσία.