Τίτλος Μαθήματος Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού
Κωδικός Μαθήματος 321-4120
Εξάμηνο 4
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-4120

Ύλη μαθήματος

Κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού. Μεταβλητές, παραστάσεις και εντολές. Τύποι δεδομένων και συστήματα ορισμού τύπων. Εμβέλεια και χρόνος δέσμευσης της μνήμης. Διαδικασίες. Χειρισμός εξαιρέσεων. Ταυτοχρονισμός. Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού. Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία των μεταγλωττιστών. Λεξική ανάλυση. Συντακτικά κατευθυνόμενη μετάφραση. Βασικές τεχνικές ανίχνευσης. Πίνακες συμβόλων. Ενδιάμεσος κώδικας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

• Κατανόηση θεμελιωδών εννοιών γλωσσών προγραμματισμού. • Κατανόηση βασικών θεμάτων σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού (θεωρία μεταγλωττιστών) • Χρήση εργαλείων για την υλοποίηση λεκτικής, συντακτικής και σημασιολογικής ανάλυσης μιας γλώσσας • Χρήση μιας νέας γλώσσας προγραμματισμού (Python)

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Συγγραφείς: MICHAEL L. SCOTT (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13858) 2. Μεταγλωττιστές. Συγγραφείς: Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12713790).

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Computer Languages, Systems and Structures ACM Transactions on Programming Languages and Systems

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 56 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική Εάν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS: Αγγλική. Τελική εξέταση και εργαστηριακές ασκήσεις (θεωρητικές και προγραμματιστικές ασκήσεις). Ο βαθμός του εργαστηρίου πρέπει να είναι ≥ 5 για συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης πρέπει να είναι ≥ 5 για προβιβάσιμο βαθμό. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται ως εξής: 0.4 * (Βαθμός Εργαστηρίου) + 0.6 * (Βαθμός Εξέτασης). Τα θέματα των εξετάσεων/ασκήσεων έχουν σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία και αναγράφονται. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να δουν το γραπτό τους μετά την αξιολόγηση και να διαπιστώσουν τα λάθη τους. Ανακοινώνεται στο eClass η συνολική κατανομή των βαθμών του τμήματος, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αξιολογήσει την επίδοσή του.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο