Τίτλος Μαθήματος Μαθηματική Μοντελοποίηση
Κωδικός Μαθήματος 321-9855
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Κωνσταντίνου Ελισάβετ

Ύλη μαθήματος

Η έννοια της μαθηματικής μοντελοποίησης και οι εφαρμογές της, μοντελοποίηση στοχαστικών συστημάτων και προσομοίωση κατανομών, γεννήτριες τυχαίων αριθμών και ιδιότητες, μέθοδοι προσομοίωσης συνεχών και διακριτών τυχαίων μεταβλητών, η μέθοδος της σύνθεσης, προσομοίωση διαδικασιών Poisson με σταθερό/μεταβαλλόμενο ρυθμό, προσομοίωση Monte Carlo, στατιστικοί έλεγχοι ακολουθίας τυχαίων αριθμών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα

  • γνωρίζουν τις κυριότερες μεθόδους προσομοίωσης τυχαίων μεταβλητών με χρήση Matlab, καθώς και η εφαρμογή τους σε προβλήματα μηχανικών.
  • θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές ιδιότητες και εφαρμογές των ψευδοτυχαίων ακολουθιών και να προσομοιώνουν στοχαστικές διαδικασίες διακριτού και συνεχούς χρόνου.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Σημειώσεις του διδάσκοντα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Φροντιστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ανάπτυξη και εξήγηση της θεωρίας, επίλυση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων, χρήση Matlab.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.