Τίτλος Μαθήματος Εφαρμοσμένα Θέματα Δομών και Βάσεων Δεδομένων
Κωδικός Μαθήματος 321-9454
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-9454

Ύλη μαθήματος

Οργάνωση αρχείων, ανάλυση δομών δεδομένων για αρχεία και θεμελιωδών μεθόδων δεικτοδότησης δεδομένων, επεξεργασία ερωτημάτων. Θέματα κατακερματισμού δεδομένων. Ανάλυση ημιδομημένων δεδομένων, δεδομένων γράφων, και άλλων ειδικευμένων εφαρμογών. Εισαγωγή στην υπολογιστική γεωμετρία και στην επιστήμη των γεωχωρικών δεδομένων. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και θεωρία κανονικοποίησης, αξιώματα του Armstrong και βελτιστοποίηση σχεδίασης σχημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Ειδικά ζητήματα προστασίας και συμπίεσης δεδομένων. Νέες κατευθύνσεις έρευνας στην περιοχή της επιστήμης των δεδομένων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η κατανόηση εφαρμοσμένων θεμάτων θεμελίωσης της Επιστήμης των Δεδομένων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Elmasri R. and Navathe S.B.: "Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", 6η Έκδοση, 2012. Μετάφραση από τις Εκδόσεις Δίαυλος.
2. Σ. Ζάρκος: "Δομές δεδομένων και αρχεία στην C", Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3. Garcia-Molina, Ullman, Widom: "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Σε έναν τόμο)", ISBN: 978-960-524-309-8.
4. Abraham Silberschatz,Henry F. Korth,S. Sudarshan: "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων", 6η Έκδοση, ISBN: 978-960-512-623-0.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. S. Sahni: “Δομές Δεδομένων”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.
2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein. Introduction to Algorithms (2nd Edition). The MIT Press, 2003.
4. Connolly T. and Begg C.: "Database Systems", 4th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc., 2004.
5. Peter Rob, Carlos Coronel: “Database Systems: Design, Implementation, and Management”, Fifth Edition, ISBN 061906269X, Course Technology.
3. K. Mehlhorn. Data Structures and Algorithms. Springer Verlag, EATCS Monographs, 1984.
6. Toby J. Teorey: "Database Modeling & Design”, ISBN 1558605002, Morgan Kaufmann.
7. Terry Halpin: “Information Modeling and Relational Databases: From Conceptual Analysis to Logical Design”, ISBN: 1558606726.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο σε ζητήματα υλοποίησης του ανωτέρω θεωρητικού πλαισίου σε πραγματικές εφαρμογές, τελική γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.