Τίτλος Μαθήματος Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
Κωδικός Μαθήματος 321-9404
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-9404

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στις ευρυζωνικές επικοινωνίες, ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες και υπηρεσίες. Ανάλυση και σχεδιασμός δικτύων fiber-to-the-x (FTTx). Παθητικά οπτικά δίκτυα (Passive Optical Network – PON), πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing – WDM). Δίκτυα και υπηρεσίες Digital Subscriber Line (DSL) και VDSL (Very high bitrate DSL). Τεχνολογίες Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (PoE). Ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Network – WLAN). Συνεργατικές επικοινωνίες (Cooperative Communications). Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), τεχνολογίες πρωτοκόλλου Long Term Evolution (LTE). Δίκτυα χιλιοστομετρικού μήκους κύματος (Millimiter Waveband – mmWave), τεχνικές μετάδοσης, μοντέλο καναλιού, συνδυασμός με RF δίκτυα. Οπτική μετάδοση ελεύθερου χώρου (Free Space Optical – FSO), τεχνικές μετάδοσης, μοντέλο καναλιού, συνδυασμός με RF δίκτυα. Δίκτυα επικοινωνιών ορατού φωτός (Visible Light Communications – VLC), τεχνικές μετάδοσης, μοντέλο καναλιού, κέρδη σε σύγκριση με τα RF δίκτυα. Ψηφιακή ευρυεκπομπή βίντεο, δίκτυα DVB-T και DVB-S, τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, υπηρεσίες. Ετερογενή δίκτυα (Heterogeneous Networks – HetNets), τοπολογίες, συνδυασμός RF, mmWave, FSO και VLC δικτύων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους διάφορους τύπους δικτύων ευρείας ζώνης. Μέσω της θεωρίας, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις επί των θεμάτων των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων ευρείας ζώνης. Ακόμη, θα κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο σχεδίασης και την αρχιτεκτονική των ευρυζωνικών δικτύων. Επιπλέον, θα διδαχθεί ζητήματα σχετικά τις απαιτήσεις των χρηστών των ευρυζωνικών δικτύων και πώς αυτές ικανοποιούνται από τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα. Τέλος, θα εκπαιδευτεί στους τρόπους διασύνδεσης των ευρυζωνικών δικτύων και στο πώς αυτά αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο την παροχή αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, Χρήστος Βασιλόπουλος, Διαμαντής Κωτούλας, Δημήτριος Ξενικός, Πέτρος Βούδδας, Γιώργος Χελιώτης, Γιώργος Αγαπίου, Τηλέμαχος Δούκογλου, ISBN: 978-960-461-378-6

2. Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., ISBN 978-960-418-198-8

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. IEEE Communications Magazine

2. IEEE Wireless Communications

3. IEEE Communications Surveys & Tutorials

4. IEEE Transactions on Communications

5. IEEE Transactions on Wireless Communications

6. IEEE Access

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες


Προσωπική μελέτη 83 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση στη θεωρία ευρυζωνικών δικτύων (ποσοστό 70% επί του τελικού βαθμού)

Γραπτή εργασία εξαμήνου σε ζητήματα ευρυζωνικών δικτύων και δημόσια παρουσίαση (ποσοστό 30% επί του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο