Τίτλος Μαθήματος Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
Κωδικός Μαθήματος 321-9404
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στις ευρυζωνικές επικοινωνίες, ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες και υπηρεσίες. Ανάλυση και σχεδιασμός δικτύων fiber-to-the-x (FTTx). Παθητικά οπτικά δίκτυα (Passive Optical Network – PON), πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing – WDM). Δίκτυα και υπηρεσίες Digital Subscriber Line (DSL) και VDSL (Very high bitrate DSL). Τεχνολογίες Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (PoE). Ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Network – WLAN). Συνεργατικές επικοινωνίες (Cooperative Communications). Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), τεχνολογίες πρωτοκόλλου Long Term Evolution (LTE). Δίκτυα χιλιοστομετρικού μήκους κύματος (Millimiter Waveband – mmWave), τεχνικές μετάδοσης, μοντέλο καναλιού, συνδυασμός με RF δίκτυα. Οπτική μετάδοση ελεύθερου χώρου (Free Space Optical – FSO), τεχνικές μετάδοσης, μοντέλο καναλιού, συνδυασμός με RF δίκτυα. Δίκτυα επικοινωνιών ορατού φωτός (Visible Light Communications – VLC), τεχνικές μετάδοσης, μοντέλο καναλιού, κέρδη σε σύγκριση με τα RF δίκτυα. Ψηφιακή ευρυεκπομπή βίντεο, δίκτυα DVB-T και DVB-S, τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, υπηρεσίες. Ετερογενή δίκτυα (Heterogeneous Networks – HetNets), τοπολογίες, συνδυασμός RF, mmWave, FSO και VLC δικτύων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

• Έχει την γνώση να αναλύει ενσύρματες (fiber-to-x) και ασύρματες (802.11, LTE) αρχιτεκτονικές των ευρυζωνικών δικτύων, τις επιμέρους λειτουργίες των δομικών τους στοιχείων καθώς και τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς που παρουσιάζει η κάθε αρχιτεκτονική, στα πλαίσια της υποστήριξης ευρυζωνικών υπηρεσιών.
• Έχει την δεξιότητα να επιλέγει τη βέλτιστη αρχιτεκτονική αναλόγως της ευρυζωνικής υπηρεσίας και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή θα λειτουργήσει, καθώς και να προτείνει συνέργειες μεταξύ των διαφόρων αρχιτεκτονικών, στα πλαίσια της λειτουργίας ετερογενών ευρυζωνικών δικτύων.
• Έχει την ικανότητα να υπολογίζει κρίσιμα μεγέθη όπως ο ρυθμός μετάδοσης (data rate) αναλόγως την υιοθετούμενη ευρυζωνική δικτυακή τοπολογία καθώς και την πιθανότητα διακοπής σε συνεργατικές (cooperative) μεταδόσεις και το κέρδος διαφορικότητας.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, Χρήστος Βασιλόπουλος, Διαμαντής Κωτούλας, Δημήτριος Ξενικός, Πέτρος Βούδδας, Γιώργος Χελιώτης, Γιώργος Αγαπίου, Τηλέμαχος Δούκογλου, ISBN: 978-960-461-378-6

2. Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., ISBN 978-960-418-198-8

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. IEEE Communications Magazine

2. IEEE Wireless Communications

3. IEEE Communications Surveys & Tutorials

4. IEEE Transactions on Communications

5. IEEE Transactions on Wireless Communications

6. IEEE Access

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες


Προσωπική μελέτη 83 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση στη θεωρία ευρυζωνικών δικτύων (ποσοστό 70% επί του τελικού βαθμού)

Γραπτή εργασία εξαμήνου σε ζητήματα ευρυζωνικών δικτύων και δημόσια παρουσίαση (ποσοστό 30% επί του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο