Τίτλος Μαθήματος Προηγμένες Δομές Δεδομένων
Κωδικός Μαθήματος 321-9003
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-9003

Ύλη μαθήματος

Κλάσεις Πολυπλοκότητας ως προς χρόνο, χώρο, κ.λπ. Σχέσεις μεταξύ κλάσεων πολυπλοκότητας. Αναγωγές. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι. Πιθανοτικές κλάσεις πολυπλοκότητας. Το πρόβλημα της ανάλυσης αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα δίνει μια γενική εποπτεία σε προχωρημένα θέματα υπολογιστικής πολυπλοκότητας που περιλαμβάνουν το P vs. NP πρόβλημα, τυχαιότητα, εφαρμογές προβλημάτων NP-complete.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Elmasri R. and Navathe S.B.: "Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", Τόμος Α', 5η Έκδοση, 2007. Μετάφραση από τις Εκδόσεις Δίαυλος, 2008.
2. Ramakrishnan R. and Gehrke J.: "Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων" Τόμος Α', 2η έκδοση, McGraw Hill, 2000. Μετάφραση από τις Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.
 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Toby J. Teorey: "Database Modeling & Design”, ISBN 1558605002, Morgan Kaufmann
2. Terry Halpin: “Information Modeling and Relational Databases: From Conceptual Analysis to Logical Design”, ISBN 1558606726

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες

 
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο σε ζητήματα υλοποίησης του ανωτέρω θεωρητικού πλαισίου σε πραγματικές εφαρμογές, τελική γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.