Τίτλος Μαθήματος Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Κωδικός Μαθήματος 321-8953
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-8953

Ύλη μαθήματος

Αρχές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Η.Ε.). Λιανικές Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Επιχει-ρείν. Καταναλωτές στο Internet και Έρευνα Αγοράς. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για τον Κλάδο των Υπηρεσιών. Μηχανισμοί Αγοράς Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Β2Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος. Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση στο Internet. Έρευνα αγοράς στο Internet. Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών. Εταιρικο-κεντρικό Η.Ε. και ιδιωτικά δίκτυα. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Άλλες μορφές Η.Ε. (e-government, mobile, κ.λπ.). Στρατηγική στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση όλων των αρχών, των τύπων και των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα επι-τυχημένο και πλήρως υλοποιήσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για μια ψηφιακή επιχείρηση.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010, Έκδοση: 1η εκδ./2011, Τurban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah, ISBN: 978-960-512-605-6, Εκδότης, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ.
2. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Έκδοση: 3η/2008, Dave Chaffey, Εκδότης, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Ηλεκτρονικό επιχειρείν, 1η έκδ./2007, Πολλάλης Γιάννης Α., Γιαννακόπουλος Διονύσης Ι. ISBN: 978-960-351-698-9, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ.
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014, Έκδοση: 10η/2014, Laudon Κ.,Traver C. C.ISBN: 978-960-491-085-4, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ασκήσεις, διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, γραπτές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.