Τίτλος Μαθήματος Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
Κωδικός Μαθήματος 321-88103
Εξάμηνο 6
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στις τεχνολογίες διαδικτύου και στον προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών, Αρχιτεκτονική εφαρμογών και πρωτόκολλα στο διαδίκτυο, Αρχιτεκτονικές εφαρμογών πολλών στρωμάτων, Προγραμματισμός περιεχομένου (HTML, XML, CSS), Βάσεις δεδομένων για εφαρμογές διαδικτύου, Προγραμματισμός στην πλευρά του πελάτη (JavaScript, DOM, DHTML), Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή (Java Servlets, PHP, αποθήκευση και ανάκληση δεδομένων σε MySQL με PHP, PHP sessions, JSP), Τεχνολογία Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού (Web Services), Τεχνικές ασφαλείας εφαρμογών Διαδικτύου, Πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Εργαστηριακές εργασίες ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών. H απόκτηση γνώσεων και εργαστηριακής εμπειρίας στις βασικές τεχνολογίες και τα εργαλεία του διαδικτυακού προγραμματισμού. Η εξοικείωση με βασικές προγραμματιστικές τεχνικές για την ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου και πληροφορίας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το εν λόγω μάθημα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:
- Προσδιορίζει τις ιδιαιτερότητες του προγραμματισμού στο Διαδίκτυο.
- Προσδιορίζει τα πλεονεκτήματα του προγραμματισμού στην πλευρά του πελάτη.
- Προσδιορίζει τα πλεονεκτήματα του προγραμματισμού στην πλευρά του εξυπηρετητή.
- Αναφέρει τις βασικές αρχές σχεδίασης μιας εφαρμογής Διαδικτύου.
- Αναφέρει τους κανόνες σύνταξης της γλώσσας HTML/XHTML.
- Αναφέρει βασικά στοιχεία της γλώσσας μορφοποίησης CSS.
- Αναφέρει βασικά στοιχεία της γλώσσας JavaScript.
- Αναφέρει βασικά στοιχεία της γλώσσας PHP.
- Αναφέρει βασικά στοιχεία της τεχνολογίας JSP.
- Αναφέρει βασικά στοιχεία της τεχνολογίας Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού.
- Εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του Διαδικτύου.
- Εξηγεί τα κύρια βήματα σχεδίασης μιας εφαρμογής Διαδικτύου.
- Διακρίνει τις ιδιαιτερότητες και την χρησιμότητα των γλωσσών CSS, HTML, JavaScript και PHP.
- Διακρίνει τις στατικές από τις δυναμικές ιστοσελίδες.
- Προδιαγράφει και αναλύει τις απαιτήσεις μιας εφαρμογής Διαδικτύου.
- Σχεδιάζει την αναπαράσταση εγγράφων με το Document Object Model (DOM).
- Σχεδιάζει την αναπαράσταση ενός XML εγγράφου.
- Σχεδιάζει τη διασύνδεση μιας εφαρμογής διαδικτύου με μια Βάση Δεδομένων.
- Σχεδιάζει εφαρμογές διαδικτύου βασιζόμενος σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.
- Χρησιμοποιεί τους κανόνες σύνταξης της γλώσσας HTML/XHTML στην επίλυση προβλημάτων.
- Χρησιμοποιεί βασικά στοιχεία της γλώσσας μορφοποίησης CSS στην επίλυση προβλημάτων.
- Χρησιμοποιεί βασικά στοιχεία της γλώσσας JavaScript στην επίλυση προβλημάτων.
- Χρησιμοποιεί βασικά στοιχεία της γλώσσας PHP στην επίλυση προβλημάτων.
- Χρησιμοποιεί βασικά στοιχεία της τεχνολογίας JSP στην επίλυση προβλημάτων.
- Υλοποιεί εφαρμογές Διαδικτύου συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνολογίες Διαδικτύου.
- Υλοποιεί εφαρμογές Διαδικτύου ενσωματώνοντας επιμέρους λειτουργίες.
- Αξιολογεί διαφορετικές μεθοδολογίες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου.
- Εντοπίζει, αξιολογεί και αποτιμά σχετικές πληροφορίες μέσω των προτεινόμενων βιβλιογραφικών πηγών και τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. P.J. Deitel, H.M. Deitel. Προγραμματισμός Internet & World Wide Web. 4η Έκδοση, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-612-4.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Δουληγέρης Χ., Κοπανάκη Ε. & Μαυροπόδη Ρ. Τεχνολογίες Διαδικτύου – Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμός Εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Β' Έκδοση/2004 Εκδόσεις ΚΥΡΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ISBN: 960-87450-7-1.
2. L. Welling & L. Thomson. Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL. Έκδοση: 3η έκδ./2005, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 960-512-357-6.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Διαλέξεις (3 ώρες εβδομαδιαίως) και Εργαστήριο (2 ώρες εβδομαδιαίως). Ενημέρωση υλικού (διαλέξεις, ασκήσεις, σημειώσεις, βιβλιογραφία) μέσω της πλατφόρμας eClass. Για τα θέματα που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή δυσκολία δίνονται πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές και οι φοιτητές ενθαρρύνονται να τις αναζητήσουν είτε στο διαδίκτυο είτε στην βιβλιοθήκη του τμήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.