Τίτλος Μαθήματος Θεωρία Πληροφορίας
Κωδικός Μαθήματος 321-8602
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-8602

Ύλη μαθήματος

Πηγές διακριτής πληροφορίας, αλφάβητα. Η έννοια της εντροπίας. Κωδικοποίηση πηγής: κώδικες Huffman, Lempel-Ziv, αριθμητικοί κώδικες. Χωρητικότητα καναλιού. Το δεύτερο θεώρημα του Shannon. Το δυαδικό συμμετρικό κανάλι. Μοντελοποίηση πηγών μέσω Μαρκοβιανών αλυσίδων. Διαμόρφωση και περιορισμοί του καναλιού. Ακολουθίες (d, k) και κώδικες RLL. Γραμμικοί κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Παράσταση κωδίκων σε ένα δυαδικό διανυσματικό χώρο. Απόσταση Hamming. Αποκωδικοποίηση γραμμικών κωδίκων. Κώδικες Hamming: σχεδίαση κώδικα, ο δυαδικός κώδικας, επεκτεταμένοι κώδικες Hamming. Όρια στην επίδοση των γραμμικών κωδίκων. Πρωτόκολλα ARQ. Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας και στην εφαρμογή της στα συστήματα επικοινωνιών. Έμφαση δίνεται στη σχεδίαση, ανάλυση και χρήση κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1. Ο φοιτητής θα αναγνωρίζει και θα καταλαβαίνει τις βασικές αρχές της θεωρία πληροφορίας.
2. Ο φοιτητής θα μπορεί να υπολογίζει την πληροφορία που παράγει μια πηγή και τη δυνατότητα μετάδοσης της πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένο κανάλι.
3. Ο φοιτητής θα μπορεί να επιλέγει τους καταλληλότερους αλγόριθμους για τη συμπίεση πληροφορίας.
4. Ο φοιτητής θα αναγνωρίζει τις επιπτώσεις από τη χρήση συγκεκριμένων αλγορίθμων συμπίεσης.
5. Ο φοιτητής θα μπορεί να επιλέγει κατάλληλους κώδικες διόρθωσης σφάλματος για την μετάδοση πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένο κανάλι και με δεδομένες απαιτήσεις ρυθμού διάδοσης.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Δ. Βούκαλης, “Θεωρία πληροφοριών – Κώδικες”, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ,2009.
2. Sam Shanmugan. “Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας”, Επιστημονικές και Τεχνολογικές Εκδόσεις Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, 1979.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. S.Lin and D. Costello, “Error Control Coding”, Prentice Hall, 2004.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες

 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Διαλέξεις στην αίθουσα.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.