Τίτλος Μαθήματος Διαχείριση Δικτύων
Κωδικός Μαθήματος 321-8354
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Κορμέντζας Γεώργιος

Ύλη μαθήματος

Διαχείριση δικτύων TCP/IP. Πρωτόκολλο SNMP. Βάση Πληροφορίας Διαχείρισης. Αφηρημένο Συντακτικό Μετάδοσης. Διαχείριση δικτύων OSI. Πρωτόκολλο CMIP. Δένδρο Πληροφορίας Διαχείρισης. Διαφορές διαχείρισης δικτύων TCP/IP και OSI. Διαχείριση γεφυρωμένων δικτύων. Αλγόριθμοι επικαλύπτοντος δένδρου. Πρότυπο ΤΜΝ. Σύγχρονες τεχνικές/μεθοδολογίες διαχείρισης WBM, CORBA, Java-based.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Έχει την βασική γνώση μηχανικού επικοινωνιών και δικτύων που χρειάζονται για την επαγγελματική αποκατάσταση ή την συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει την δεξιότητα να διαχειριστεί προβλήματα διαχείρισης δικτύων σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.

Έχει την ικανότητα ερμηνείας και κρίσης επιστημονικών ζητημάτων σχετικών με την διαχείριση δικτύων υπολογιστών που βρίσκουν εφαρμογή και στην καθημερινότητα.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Α. Μήλιου, Π.Νικοπολιτίδης, Α.Πομπόρτσης, “Διαχείριση Δικτύων Η/Υ”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. “SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2”, William Stallings, Third edition, Addison Wesley.
2. “Network Management-Principles and Practice”, Mani Subramanian, Addison Wesley.
3. “Effective Management of Local Area Networks”, Kornel Terplan, McGraw-Hill Series on Computer Communications.
4. “Διαχείριση Δικτύων Τηλεπικοινωνιών”, Ε. Οικονόμου, New Type.
5. “Total SNMP”, Sean Harnedy, McGraw-Hill.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
 
Προσωπική μελέτη 62 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική γραπτή εξέταση (80%): επίλυση προβλημάτων με ανοιχτές σημειώσεις
Δύο εργαστηριακές ασκήσεις (10%)
Πρόοδος (10%): επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος SNMP διαχείρισης

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.