Τίτλος Μαθήματος Κρυπτογραφία
Κωδικός Μαθήματος 321-8053
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-8053

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και στην κρυπτανάλυση. Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Βασικές έννοιες θεωρίας αριθμών. Modular αριθμητική. Μονόδρομες συναρτήσεις. Έννοια της τέλειας ασφάλειας. Θεώρημα του Shannon. Κρυπτοσύστημα του Vernam. Κρυπτοσυστήματα RSA και Rabin. Συμμετρική κρυπτογραφία. DES και AES. Συναρτήσεις κατακερματισμού. Ψηφιακές υπογραφές.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση βασικών εννοιών θεωρίας αριθμών καθώς και της λειτουργίας γνωστών κρυπτογραφικών αλγορίθμων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

 "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ",
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, BURMESTER MIKE

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Ασκήσεις 21 ώρες
Προσωπική μελέτη 62 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

 Ατομική εργασία

Γραπτή εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία