Τίτλος Μαθήματος Κρυπτογραφία
Κωδικός Μαθήματος 321-8053
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Κωνσταντίνου Ελισάβετ

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και στην κρυπτανάλυση. Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Βασικές έννοιες θεωρίας αριθμών. Modular αριθμητική. Μονόδρομες συναρτήσεις. Έννοια της τέλειας ασφάλειας. Θεώρημα του Shannon. Κρυπτοσύστημα του Vernam. Κρυπτοσυστήματα RSA και Rabin. Συμμετρική κρυπτογραφία. DES και AES. Συναρτήσεις κατακερματισμού. Ψηφιακές υπογραφές.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

  • να γνωρίζουν βασικές έννοιες θεωρίας αριθμών καθώς και της λειτουργίας γνωστών κρυπτογραφικών αλγορίθμων.
  • να προγραμματίζουν με τη βιβλιοθήκη GNUMP και να βλέπουν στην πράξη πως λειτουργούν βασικοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

 "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ",
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, BURMESTER MIKE

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Ασκήσεις 21 ώρες
Προσωπική μελέτη 62 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

 Ατομική εργασία

Γραπτή εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία