Τίτλος Μαθήματος Θεωρία Παιγνίων
Κωδικός Μαθήματος 321-8001
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-8001

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στα παίγνια, ορισμός ισορροπιών, παραδείγματα. Καθαρές και μικτές ισορροπίες Nash. Τίμημα Αναρχίας. Παίγνια (μη) μηδενικού αθροίσματος. Αλγόριθμος Lemke-Howson. Πολυπλοκότητα υπολογισμού ισορροπιών και του προβλήματος Σταθερού Σημείου κατά Brower. Η κλάση PPAD. Η κλάση PLS. Πληρότητα. Προσεγγιστικός υπολογισμός λύσεων παιγνίων. Στρατηγικές Stackelberg. Το παράδοξο του Braess.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης λογικών οντοτήτων, υπό τη φύση του ανταγωνιστικού και της συνεργατικότητας.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Algorithmic Game Theory, T. Roughgarden, E. Tardos, N. Nissan.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Games and Economic Behavior

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες

 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Διαλέξεις με προβολή διαφανειών, χρήση υλικού από διαδίκτυο, όπως υπερκειμένου και webcasts, καταγραφή διαλέξεων σε βίντεο για επαναλητπικούς λόγους και καλύτερη εμπέδωση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.