Τίτλος Μαθήματος Θεωρία Παιγνίων
Κωδικός Μαθήματος 321-8001
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Καπόρης Αλέξιος

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στα παίγνια, ορισμός ισορροπιών, παραδείγματα. Καθαρές και μικτές ισορροπίες Nash. Τίμημα Αναρχίας. Παίγνια (μη) μηδενικού αθροίσματος. Αλγόριθμος Lemke-Howson. Πολυπλοκότητα υπολογισμού ισορροπιών και του προβλήματος Σταθερού Σημείου κατά Brower. Η κλάση PPAD. Η κλάση PLS. Πληρότητα. Προσεγγιστικός υπολογισμός λύσεων παιγνίων. Στρατηγικές Stackelberg. Το παράδοξο του Braess.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα:

  • Έχει την γνώση να κάνει μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης λογικών οντοτήτων, μελετώντας τη φύση του ανταγωνιστικού και της συνεργατικότητας..
  • Έχει την δεξιότητα να εφαρμόζει τεχνικές της θεωρίας παιγνίων και των αλγορίθμων για να μελετάει αλληλεπίδραση λογικών εγωιστικών οντοτήτων.
  • Έχει την ικανότητα να επιλύει προβλήματα αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Algorithmic Game Theory, T. Roughgarden, E. Tardos, N. Nissan.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Games and Economic Behavior

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες

 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Διαλέξεις με προβολή διαφανειών, χρήση υλικού από διαδίκτυο, όπως υπερκειμένου και webcasts, καταγραφή διαλέξεων σε βίντεο για επαναλητπικούς λόγους και καλύτερη εμπέδωση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία. Παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων.