Τίτλος Μαθήματος Θεωρία Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-7653
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

Εξέλιξη της επιστήμης, επιστημονικά παραδείγματα και επιστημονικές Επαναστάσεις. Το επιστημολογικό υπόβαθρο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταξινόμηση συστημάτων. Τα Πληροφοριακά Συστήματα ως Συστήματα Ανθρώπινης Δραστηριότητας. Συστημικές μεθοδολογίες. Μεθοδολογία Ευμετάβλητων Συστημάτων. Γενική Θεωρία Συστημάτων. Κυβερνητική και Συστήματα Ελέγχου. Δομημένα & Αδόμητα προβλήματα. Μοντέλο Βιώσιμου Συστήματος. Δυναμική των Συστημάτων. Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα:
• Έχει τη γνώση να αναγνωρίζει τα απλά και σύμπλοκα συστήματα, να αποκτήσει γνώση για επιστημολογικά ζητήματα, να εφαρμόζει τις αρχές της κυβερνητικής και τα συστήματα ελέγχου, να αναγνωρίζει τα συστήματα ανθρώπινης δραστηριότητας και να εφαρμόζει τη θεωρία των ευμετάβλητων συστημάτων, καθώς και τα βιώσιμα συστήματα και τα συστήματα που αυτοοργανώνονται.
• Έχει τη δεξιότητα να προσεγγίζει ένα πρόβλημα με συστημικό τρόπο, διακρίνοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που το ανάγουν σε αδόμητο πρόβλημα.
• Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βασικές μεθόδους της συστημικής σκέψης στην κατανόηση και επίλυση αδόμητων προβλημάτων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. «Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων», Ε. Κιουντούζη, Εκδόσεις Μπένου, 2009, Γ' Έκδοση.
2. “Systems Thinking, Systems Practice”, P. Checkland, Wiley, 1999.
3. «Εισαγωγή στη συστημική θεωρία», Helmut Willke, μεταφραση Νίκος Λίβος, Εκδόσεις Κριτική, 1996.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Peter Checkland, Systems thinking, systems practice, Chichester :Wiley, 1993, ISBN 0-471-98606-2.
2. Peter Checkland, Jim Scholes, Soft systems methodology in action, Chichester, West Sussex, England :, New York :Wiley, 1990, ISBN 0471927686.
3. Peter Checkland and Sue Holwell, Information, systems and information systems : making sense of the field, Chichester :Wiley, 1998, ISBN 0-471-95820-4.
4. Flood, Robert L. And Jackson, Michael C., Δημιουργική επίλυση οργανωσιακών προβληματων : ολική συστηματική παρέμβαση, Αθήνα: Παπαζήσης , 1996.
5. Robert L. Flood and Ewart R. Carson, Dealing with complexity : an introduction to the theory and application of systems science, New York: Plenum Press, 1988.
6. Robert L. Flood and Michael C. Jackson, Creative problem solving : total systems intervention, Chichester, New York :Wiley, 1991.
7. Helmut Willke, Εισαγωγή στη συστημική θεωρία, μεταφραση Νίκος Λίβος, Αθήνα :Κριτική , 1996.
8. George J. Klir, Facets of systems science, New York :Plenum Press, 1991.
9. Autopoiesis and cognition : the realization of the living / Humberto R. Maturana and Francisco J. Varela ; with a pref. to "Autopoiesis" by Sir Stafford Beer.
10. Eykhoff, Pieter, System identification : parameter and state estimation, London ; New York :Wiley-Interscience, 1987.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Διαλέξεις με χρήση διαφανειών, μελέτες περίπτωσης και εφαρμογή όλων των θεωρητικών εργαλείων σε παραδείγματα με συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία. Διαλέξεις. Μελέτες περίπτωσης. Εφαρμογή θεωρίας με παραδείγματα και ασκήσεις.