Τίτλος Μαθήματος Πρακτική Άσκηση
Κωδικός Μαθήματος 321-7602
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία)
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε πραγματικό περιβάλλον επιχείρησης.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 20 ώρες
Προσωπική μελέτη 62 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία