Τίτλος Μαθήματος Διπλωματική Εργασία
Κωδικός Μαθήματος 321-7102
Εξάμηνο 10
ECTS 30
Ώρες (Θεωρία)
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας

Ύλη μαθήματος

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει την παρακάτω δομή:
1. Εξώφυλλο και συνοδευτικά φύλλα. Αναφέρεται το Ίδρυμα, η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος και της εργασίας, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα ή συγγραφέων, το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιβλέποντα μέλους ΔΕΠ και των μελών της εξεταστικής επιτροπής (αν έχει οριστεί).
2. Πρόλογος. Αφιερώσεις, ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διπλωματικής.
3. Περίληψη στην ελληνική (300 περίπου λέξεις). Αναφέρεται συνοπτικά στο αντικείμενο, στους στόχους, στη μεθοδολογία, και στα βασικά συμπεράσματα της διπλωματικής.
4. Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα.
5. Πίνακας Περιεχομένων με μέγιστο 3 επίπεδα αρίθμησης.
6. Λίστα σχημάτων, λίστα πινάκων, λίστα ακρωνυμίων.
7. Κύριο μέρος
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Περιλαμβάνει μικρής έκτασης εισαγωγή στο υπό εξέταση αντικείμενο και τη σημασία του, το κίνητρο και στόχο της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, και τη δομή της διπλωματικής εργασίας. Δεν περιλαμβάνει αποτελέσματα ή συμπεράσματα της εργασίας.
Κεφάλαιο 2, 3, ... Διαφέρουν ανάλογα με το είδος της και το σκοπό της διπλωματικής εργασίας. Αν για παράδειγμα η εργασία περιέχει ανάπτυξη συστήματος λογισμικού και την εργαστηριακή αξιολόγησή του, θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά κεφάλαια για το θεωρητικό υπόβαθρο (υφιστάμενη γνώση, βιβλιογραφία), την ακολουθούμενη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, και την ανάλυση - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Κεφάλαιο Χ - Συμπεράσματα. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας. Συνοψίζει και αναπτύσσει τα κύρια ευρήματά της. Τα συμπεράσματα πρέπει να είναι σαφή και να συνδέονται στενά με την ανάπτυξη του θέματος στα προηγούμενα κεφάλαια. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
8. Βιβλιογραφικές Αναφορές. Πλήρης λίστα αναφορών των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας και που αναφέρονται στο κείμενο. Η γραφή των αναφορών πρέπει να ακολουθεί ένα από πρότυπα APA, MLA, Harvard.
9. Παραρτήματα, αν υπάρχουν. Επιπλέον πληροφορίες, που δεν είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη/κατανόηση της εργασίας. Παρέχουν επιπλέον πληροφορίες στον αναγνώστη ή/και τον βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση ή/και επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

• Ανεξάρτητη εργασία
• Χρήση της Βιβλιογραφίας
• Συγγραφή μαθηματικής εργασίας
• Παρουσίαση της εργασίας

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ειρήνη, Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, Σύγχρονη εκδοτική, 2011, ISBN : 978-960-6674-60-0.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Συγγραφή εργασίας 70 ώρες
Προετοιμασία παρουσίασης 29 ώρες
Καθοδηγούμενη Μελέτη 150 ώρες
Αυτοτελής Μελέτη 300 ώρα
Εργαστηριακή, υπολογιστική μελέτη 200 ώρες
Παρουσίαση Εργασίας 1 ώρα
Σύνολο Μαθήματος 750 ώρες (30 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ο φοιτητής/τρια παρουσιάζει την εργασία του σε Δημόσια παρουσίαση και καταθέτει γραπτό κείμενο της εργασίας του στον επιβλέποντα ή σε τριμελή επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση δίνεται από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή.

Σχετικά: Απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθμ. 10/05.11.2015/Θέμα 2.
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο