Τίτλος Μαθήματος Υπολογιστική Όραση
Κωδικός Μαθήματος 321-6606
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-6606

Ύλη μαθήματος

Σχηματισμός εικόνας, Feature-based ευθυγράμμιση εικόνων, Ανίχνευση δομής από κίνηση, Υπολογιστική φωτογραφία, Ανίχνευση χαρακτηριστικών και αντιστοίχιση, Εκτίμηση κίνησης, Συρραφή εικόνων, Stereo αντιστοιχία, Αναγνώριση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στο μάθημα παρέχονται οι βασικές γνώσεις για την κατανόηση και χρήση υπολογιστικών συστημάτων τεχνητής όρασης. Ο φοιτητής γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας οπτικών συστημάτων ώστε δεδομένης εφαρμογής να μπορεί να διαγνώσει τα πιθανά μέρη ενός συστήματος.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Computer Vision: Algorithms and Applications, © 2010 Richard Szeliski, Microsoft Research.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ατομική εργασία, τελική προφορική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.