Τίτλος Μαθήματος Υπολογιστική Όραση
Κωδικός Μαθήματος 321-6606
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Βασιλόπουλος Νικόλαος

Ύλη μαθήματος

Σχηματισμός εικόνας, Feature-based ευθυγράμμιση εικόνων, Ανίχνευση δομής από κίνηση, Υπολογιστική φωτογραφία, Ανίχνευση χαρακτηριστικών και αντιστοίχιση, Εκτίμηση κίνησης, Συρραφή εικόνων, Stereo αντιστοιχία, Αναγνώριση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα:

  • Έχει την γνώση να περιγράφει συστήματα υπολογιστικής όρασης και να καταννοεί τη δομή και τη λειτουργία τους.
  • Έχει την δεξιότητα να εφαρμόζει βασικές τεχνικές βελτίωσης εικόνας, εντοπισμού χαρακτηριστικών, παρακολούθησης κίνησης, κατάτμησης και αναγνώρισης αντικειμένων.
  • Έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων υπολογιστικής όρασης.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Computer Vision: Algorithms and Applications, © 2010 Richard Szeliski, Microsoft Research.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ατομική εργασία, τελική προφορική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.