Τίτλος Μαθήματος Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-6503
Εξάμηνο 6
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 4
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-6503

Ύλη μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Τα πληροφορικά συστήματα στην ψηφιακή εποχή, Η-επιχειρείν: πώς χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις τα πληροφοριακά συστήματα, Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα, Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών (υλικό, λογισμικό, διαδίκτυο, ασύρματη τεχνολογία), Διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, Επιχειρησιακά συστήματα, Η-εμπόριο: ψηφιακές αγορές και ψηφιακά αγαθά, Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, Μελέτες περίπτωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές εφαρμογές και το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις καθώς και με την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή. Αποκτούν επίσηςγνώση των διαφόρων τύπων πληροφοριακών συστημάτων, ικανότητα αξιολόγησης τεχνολογικών λύσεων για την επίλυση οργανωσιακών προβλημάτων. Κατανοούν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αναπτύσσουν  ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ενός οργανισμού με χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», K. C. Laudon και P. Laudon (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Β. Μάνθου), 8η έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

2. "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης", P. Wallace, Κριτική, 2014

3. «Καινοτομία, Στρατηγική, Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα» Γ. Δουκίδης, Εκδ. Σίδερης, 2011.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Information Technology & People, Emerald

European Journal of Information Systems, Palgrave Macmillan

Journal of the Association for Information Systems, AIS

MIS Quarterly

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, αξιολόγηση μελετών περίπτωσης, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52 ώρες


Προσωπική μελέτη 70 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εργασίες που εκπονούνται από τους φοιτητές (ατομικά ή και ομαδικά) στην αίθουσα και στο σπίτι. Τελική γραπτή εξέταση. 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία, διαλέξεις και συζήτηση μελετών περίπτωσης.