Τίτλος Μαθήματος Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-6503
Εξάμηνο 6
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Διαμαντοπούλου Βασιλική

Ύλη μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Τα πληροφορικά συστήματα στην ψηφιακή εποχή, Η-επιχειρείν: πώς χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις τα πληροφοριακά συστήματα, Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα, Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών (υλικό, λογισμικό, διαδίκτυο, ασύρματη τεχνολογία), Διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, Επιχειρησιακά συστήματα, Η-εμπόριο: ψηφιακές αγορές και ψηφιακά αγαθά, Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, Μελέτες περίπτωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα:

  • Έχει τη γνώση των βασικών εφαρμογών και του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις καθώς και την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή.
  • Έχει τη δεξιότητα να αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους πληροφοριακών συστημάτων, με σκοπό να μπορεί να αξιολογεί τεχνολογικές λύσεις για την επίλυση οργανωσιακών προβλημάτων.
  • Έχει την ικανότητα να κατανοεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να αναγνωρίζει ευκαιρίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ενός οργανισμού με χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», K. C. Laudon και P. Laudon (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Β. Μάνθου), 8η έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

2. "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης", P. Wallace, Κριτική, 2014

3. «Καινοτομία, Στρατηγική, Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα» Γ. Δουκίδης, Εκδ. Σίδερης, 2011.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Information Technology & People, Emerald

European Journal of Information Systems, Palgrave Macmillan

Journal of the Association for Information Systems, AIS

MIS Quarterly

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, αξιολόγηση μελετών περίπτωσης, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52 ώρες


Προσωπική μελέτη 70 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εργασίες που εκπονούνται από τους φοιτητές (ατομικά ή και ομαδικά) στην αίθουσα και στο σπίτι. Τελική γραπτή εξέταση. 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία, διαλέξεις και συζήτηση μελετών περίπτωσης.