Τίτλος Μαθήματος Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κωδικός Μαθήματος 321-5753
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Μήτρου Λίλιαν

Ύλη μαθήματος

Έννοια της ιδιωτικότητας, του απορρήτου/εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων – συσχετισμός και οριοθέτηση με την έννοια της ασφάλειας πληροφορικών και πληροφοριακών συστημάτων. Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το ευρωπαϊκό και το ελληνικό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Προστασία της ελευθερίας της επικοινωνίας και των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στο Διαδίκτυο. Ανωνυμία στο Διαδίκτυο.. Προστασία προσωπικών δεδομένων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας. Η έννοια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων δια/ από σχεδιασμού. Θεσμοί και όργανα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.
 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές μέσω αυτού του μαθήματος έχουν την ευκαιρία
1. Να αποκτήσουν γνώση των αρχών και των βασικών κανόνων που αναφέρονται στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.
2. Να κατανοήσουν τη σχέση του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και να εντοπίζουν αδυναμίες και ελλείψεις ως προς το σχεδιασμό και τη λειτουργία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.
3. Να αναπτύξουν ως πολίτες αλλά και επιστήμονες της πληροφορικής /επικοινωνιών ευαισθησία ως προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας, των προσωπικών δεδομένων και της ελευθερίας της επικοινωνίας.
 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1.Λ. Μήτρου,Ο Γενικος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, 2017

2. Ι. Ιγγλεζάκης, Ο Γενικος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, 2018

3. Λαμπρινουδάκης Κ., Μήτρου Λ., Γκρίτζαλης Σ., Κάτσικας Σ., Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα, 2010.
4. . Μήτρου Λ.: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σε Σ. Κάτσικας/Δ.Γκρίτζαλης/Σ. Γκρίτζαλ2ης (επιμ.), «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων». 2004. 

5. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ευγ., Προσωπικά δεδομένα, 2016.
 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Αρμαμέντος Π και Σωτηρόπουλος Β. : Προσωπικά Δεδομένα, 2008.
2. Παπακωνσταντίνου Ευ., Νομικά Θέματα Πληροφορικής , 2010.
3. Ιγγλεζάκης Ι., Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, 2004.
4. Χριστοδούλου Κ., Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων 2013.
5. Δόνος Π., Μήτρου Λ., Μίττλετον Φ., Παπακωνσταντίνου Ευ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η επαύξηση των δικαιωμάτων, 2003.
 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες


Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική εξέταση
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.