Τίτλος Μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή με Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Κωδικός Μαθήματος 321-5607
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή. Θεωρητική θεμελίωση, στοιχεία γνωστικής ψυχολογίας. Ο άνθρωπος και ο υπολογιστής ως στοιχεία της διάδρασης. Συστατικά στοιχεία διεπα-φής και στυλ διάδρασης. Επίπεδα ανάλυσης διεπαφής. Μοντέλα διαλόγων ανθρώπου-υπολογιστή. Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων. Ανάλυση απαιτήσεων. Σχεδίαση βασισμένη σε σενάρια. Τεχνικές σχεδίασης πρωτοτύπου. Οδηγί-ες/κανόνες σχεδιασμού, γραφική σχεδίαση διεπαφών. Τεχνικές αξιολόγησης (ευρετική μέθοδος, γνωστικό περιδιάβασμα, ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κ.λπ.). Πειραματική αξιολόγηση σε εργαστηριακό περιβάλλον. Διατύπωση υποθέσεων, διεξαγωγή πειραμάτων, ανάλυση αποτελεσμάτων. Ευφυείς Διεπαφές.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • να σχε-διάζουν,
  • να υλοποιούν και να αξιολογούν αποτελεσματικές και εύχρηστες διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή,
  • να περιγράφουν και να εφαρμόζουν δομικές θεωρίες, μοντέλα και μεθοδολογίες από τη θεματική περιοχή της Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, 3ή Έκδοση, Dix Alan J., Finlay Janet E., Abowd Gregory D., Beale Russell.
2. Διεπαφή Χρήστη - Υπολογιστή: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Δημοσθένης Ακουμιανάκης.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Νικόλαος Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000.
2. Jennifer Preece, Yvonne Rogers, Helen Sharp, Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, John Wiley & Sons, 2002.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ασκήσεις, διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, γραπτές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.