Τίτλος Μαθήματος Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-5403
Εξάμηνο 9
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Λουκής Ευριπίδης

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή. Oρισμοί, περιεχόμενο-συνιστώσες, και βασική μεθοδολογία στρατηγικής επιχειρήσεων και στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων. Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα. Ανάλυση εξωτερικού μακρο-περιβάλλοντος και κλαδικού περιβάλλοντος – προσδιορισμός ευκαιριών και απειλών. Το μοντέλο του Porter - Δομική ανάλυση κλάδου. Ρόλος και επιπτώσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος - πόροι και ικανότητες – προσδιορισμός ισχυρών σημείων και αδυναμιών. Αλυσίδα και σύστημα παραγωγής αξίας. Ρόλος εσωτερικών και διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: ηγεσία κόστους, διαφοροποίηση, εστίαση, υβριδικές στρατηγικές – τρόποι υποστήριξης κάθε μίας με πληροφοριακά συστήματα. Στρατηγικές διαμόρφωσης χαρτοφυλακίου προϊόντων-υπηρεσιών – η μέθοδος BCG ανάλυσης χαρτοφυλακίου προϊόντων-υπηρεσιών – εξειδίκευση στον κλάδο πληροφορικής. Κατάρτιση της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων – μεθοδολογίες και πλαίσια ανάλυσης. Στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το μάθημα περιλαμβάνει για κάθε ένα από τα παραπάνω κεφάλαια την ανάλυση στην τάξη ενός ή περισσοτέρων πραγματικών cases.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αυτού είναι:
1. Η κατανόηση των εννοιών και του περιεχομένου-συνιστωσών της στρατηγικής επιχειρήσεων και της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και της διασύνδεσης μεταξύ τους.
2. Η κατανόηση της βασικής μεθοδολογίας διαμόρφωσης της στρατηγικής μίας επιχείρησης, μέσω της ανάλυσης του εξωτερικού και του εξωτερικού της περιβάλλοντος, καθώς επίσης και του ρόλου και της σημασίας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε αυτά.
3. Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τους τρόπους υποστήριξής τους με πληροφοριακά συστήματα.
4. Η ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης της στρατηγικής μίας επιχείρησης και προσδιορισμού πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξή της αλλά και τον εμπλουτισμό και την διεύρυνσή της (π.χ. νέα προϊόντα-υπηρεσίες, νέες αγορές, κλπ.).
5. Η ανάπτυξη ικανότητας αναγνώρισης των κυριοτέρων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που δημιουργούν ευκαιρίες ή απειλές για μία επιχείρηση, και διαμόρφωσης στρατηγικών αξιοποίησης/αντιμετώπισής τους αντίστοιχα.
Οι παραπάνω γνώσεις και ικανότητες είναι πολύ χρήσιμες γνώσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών/-τριών, δεδομένου στις περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχει αποσπασματική χρήση της πληροφορικής (χωρίς ένα συγκροτημένο ολοκληρωμένο σχέδιο) και έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ της πληροφορικής και της στρατηγικής της επιχείρησης (strategic alignment).

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Λουκής, Ε., ‘Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων – Πανεπιστημιακές Παραδόσεις’.
2. Παπαδάκης, Β., ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων – Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία’, Εκδόσεις Μπένου, 2012.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Laudon, K. C., Laudon, J. P., ‘Management Information Systems: Managing the Digital Firm’, Prentice Hall 2012.
2. Johnson, Γ., Scholes, Κ., Whittington, Ρ., ‘Exploring Corporate Strategy – Text and Cases’, Pearson Education Limited, 2008.
3. Wheelen T. L., Hunger J. D., ‘Strategic Management and Business Policy’, Pearson, 2012.
4. David, F. R., ‘Strategic Management - Concepts and Cases’, Wiley, 2011.
5. Applegate, L. Austin, R., Soule, D., ‘Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases’, Mc-Graw-Hill, 2009.
6. Jelassi, T., Enders, A., ‘Strategies for E-Business: concepts and cases’, Prentice Hall, 2008.
7. Kagermann, H., Osterle, H., Jordan, J. M., ‘IT-Driven Business Models: Global Case Studies in Transformation’, Wiley, 2010.
8. Ward, J., Peppard, J., ‘Strategic Planning for Information Systems’, John Wiley and Sons Ltd, 2002.
9. Robson, W., ‘Strategic Management and Information Systems’, Financial Times – Prentice Hall, 1997.
10. Earl, M., ‘Management Strategies for Information Technology’, Prentice Hall, 1989.
11. Δουκίδης, Γ., ‘Καινοτομία, Στρατηγική, Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα’, Εκδόσεις Ανδρέας Σιδέρης – Ιωάννης Σιδέρης & ΣΙΑ Ο.Ε., 2010.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εξετάσεις - εκπόνηση εργασίας στρατηγικής ανάλυσης.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Διαλέξεις - Φυσική Παρουσία.