Τίτλος Μαθήματος Νομικό Πλαίσιο Κοινωνίας της Πληροφορίας
Κωδικός Μαθήματος 321-5205
Εξάμηνο 6
ECTS 4
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-5205

Ύλη μαθήματος

To δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Eισαγωγή στις βασικές έννοιες. Ηλεκτρονικές συναλλαγές και πράξεις. Ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ψηφιακή/ Ηλεκτρονική Υπογραφή: Ρυθμιστικό πλαίσιο και νομικά ζητήματα. Προστασία Καταναλωτή στο Διαδίκτυο και στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Συμβάσεις και προστασία λογισμικού και βάσεων δεδομένων. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και ψηφιακά δικαιώματα. Διαχείριση των ονομάτων χώρου (Domain names): Ρυθμιστικό πλαίσιο και νομικά ζητήματα. Παραβατικότητα και Ποινικό Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Νέες μορφές εγκληματικότητας, διεθνές και ελληνικό ποινικό δίκαιο πληροφορικής. Νομικά ζητήματα Computer/Internet forensics. Νομικά ζητήματα του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: άδειες, καθολική υπηρεσία, προστασία καταναλωτή κ.λπ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας αυτό το μάθημα έχουν την ευκαιρία:
1. Να αποκτήσουν εποπτεία των κανονιστικών και νομικών ζητημάτων που τίθενται σε σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις εφαρμογές τους.
2. Να αποκτήσουν γνώση των βασικών ρυθμιστικών κανόνων και αρχών που συγκροτούν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
3. Να εντοπίζουν τα βασικά ζητήματα δικαίου που σχετίζονται με ένα πληροφοριακό σύστημα ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και στην αναζήτηση εφαρμογών και λύσεων που είναι σύμφωνες με το κανονιστικό πλαίσιο.
4. Να κατανοήσουν τη σχέση ΤΠΕ και κανονιστικού πλαισίου και να εντοπίζουν αδυναμίες και ελλείψεις ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.
5. Να εντάξουν τις γνώσεις που αποκομίζουν από τον βασικό κορμό των σπουδών τους στις ΤΠΕ σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο ώστε να αποκτήσουν μία σφαιρική θεώρηση των ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Μήτρου Λ. (2002): Το δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας,2002.
2. Παπακωνσταντίνου Ευ., Νομικά Θέματα Πληροφορικής , 2010.
3. Σιδηρόπουλος Θ., Το δίκαιο του διαδικτύου, 2008.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Ιγγλεζάκης Ι.,Νομική Πληροφορική, 2012.
2. Συνοδινού Ε.Τ, Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες (2008).
3. Καλλινίκου Δ., Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο (2005).
4. Καράκωστας Ι.: Δίκαιο και Internet, 2003.
5. Μανιάτης Α.: Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 2010.
6. Κριθαράς Θ. , Ποινικό Δίκαιο και διαδίκτυο, 2009.
7. Μπότη-Κανελλοπούλου Μ., Το δίκαιο της πληροφορίας, 2004.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.