Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-5155
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 4
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-5155

Ύλη μαθήματος

Η αναγκαιότητα των μεθοδολογιών ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έννοια της μεθοδολογίας. Επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας. Δομημένες μεθοδολογίες. Μέθοδος SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method). Μεθοδολογία SSM (Soft Systems Methodology). Κατασκευή Προτύπου (Prototyping). Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων. Μεθοδολογία Rational Unified Process (RUP). Χρήση εργαλείων CASE. Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών (Rapid Application Development). Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Ευέλικτοί (agjile) μέθοδοι ανάπτυξης συστημάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Συγκρίνει και επιλέγει μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
  • Αναλύει και σχεδιάζει πληροφοριακά συστήματα εφαρμόζοντας αναγνωρισμένες μεθοδολογίες.
  • Εφαρμόζει αναλυτικό και συστημικό τρόπο σκέψης στην ανάλυση συστημάτων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Ευάγγελος Κιουντούζης, "Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων", Γ' Έκδοση, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2008.

2. Avison, D. and Fitzgerald, G., "Information Systems Development", McGraw-Hill, 2006.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1.European Journal of Information Systems

2. Information Technology and People

3. Communications of the ACM

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εκπόνηση εργασιών 40 ώρες
Προσωπική μελέτη 43 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης (βαρύτητα):
I. Γραπτή εξέταση (50%), στην οποία περιλαμβάνονται:

  • Επίλυση προβλημάτων σε μελέτες περίπτωσης

II. Eργασίες (50%)
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Δια ζώσης διδασκαλία