Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-5155
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Διαμαντοπούλου Βασιλική

Ύλη μαθήματος

Η αναγκαιότητα των μεθοδολογιών ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έννοια της μεθοδολογίας. Επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας. Δομημένες μεθοδολογίες. Μέθοδος SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method). Μεθοδολογία SSM (Soft Systems Methodology). Κατασκευή Προτύπου (Prototyping). Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων. Μεθοδολογία Rational Unified Process (RUP). Χρήση εργαλείων CASE. Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών (Rapid Application Development). Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Ευέλικτες (agile) μέθοδοι ανάπτυξης συστημάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα:

  • Έχει τη γνώση να συγκρίνει και να επιλέγει την κατάλληλη μεθοδολογία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την εν λόγω διαδικασία.
  • Έχει τη δεξιότητα να αναλύει πληροφοριακά συστήματα εφαρμόζοντας αναγνωρισμένες μεθοδολογίες.
  • Έχει την ικανότητα να σχεδιάζει πληροφοριακά συστήματα με δομημένο, αναλυτικό και συστημικό τρόπο σκέψης στην ανάλυση συστημάτων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Ευάγγελος Κιουντούζης, "Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων", Γ' Έκδοση, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2008.

2. Avison, D. and Fitzgerald, G., "Information Systems Development", McGraw-Hill, 2006.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1.European Journal of Information Systems

2. Information Technology and People

3. Communications of the ACM

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εκπόνηση εργασιών 40 ώρες
Προσωπική μελέτη 43 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης (βαρύτητα):
I. Γραπτή εξέταση (50%), στην οποία περιλαμβάνονται:

  • Επίλυση προβλημάτων σε μελέτες περίπτωσης

II. Eργασίες (50%)
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Δια ζώσης διδασκαλία