Τίτλος Μαθήματος Τεχνολογία Λογισμικού
Κωδικός Μαθήματος 321-4002
Εξάμηνο 5
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Χαραλαμπίδης Ιωάννης

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού (φάσεις, διαδικασία ανάπτυξης, μοντέλα κύκλου ζωής). Απαιτήσεις λογισμικού, στάδια προσδιορισμού απαιτήσεων. Ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού (εκμαίευση απαιτήσεων, μοντελοποίηση και προτυποποίηση, δομημένη ανάλυση, αντικειμενοστραφής ανάλυση, πρότυπα προδιαγραφής απαιτήσεων). Σχεδίαση λογισμικού (σχέδιο λογισμικού, αποτελεσματική τμηματική σχεδίαση, δομημένη σχεδίαση, αντικειμενοστραφής σχεδίαση, πρότυπα προδιαγραφής σχεδίασης). Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση λογισμικού (αρχές κωδικοποίησης, επιλογή αλγοριθμικών δομών, εσωτερική και εξωτερική τεκμηρίωση κώδικα, πρότυπα τεκμηρίωσης). Έλεγχος λογισμικού (στόχοι, σχεδίαση περιπτώσεων δοκιμής, δοκιμασία μονάδων, ολοκλήρωσης, επικύρωσης και συστήματος, δοκιμασία αντικειμενοστραφούς λογισμικού, τεχνικές αποσφαλμάτωσης), εργαλεία ελέγχου, εκτίμηση ποιότητας λογισμικού. Διοίκηση έργου, κοστολόγηση, εξασφάλιση ποιότητας, διαχείριση σχηματισμών, περιβάλλοντα ανάπτυξης, πρότυπα. Ειδικά, σύγχρονα μοντέλα ευέλικτου προγραμματισμού και ανάπτυξη πρωτοτύπου

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

  • Αναλύει τις απαιτήσεις ενός προβλήματος και συνθέτει λύσεις ακολουθώντας την αντικειμενοστρεφή προσέγγιση.
  • Εφαρμόζει θεωρητικές γνώσεις στην πράξη επιλύοντας προβλήματα.
  • Ακολουθεί κριτική προσέγγιση στην παραγωγή λύσεων.
  •  Αναζητά ποιοτικές λύσεις αξιολογώντας τα σχέδιά του σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζει σε σημεία ελέγχου της διαδικασίας ανάπτυξης.
  • Εγκαθιστά και χρησιμοποιεί εργαλεία Τεχνολογίας Λογισμικού Υποβοηθούμενης από Υπολογιστή (Computer Aided Software Engineering/CASE tools)

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Ian Sommerville: “Software Engineering”, Pearson Education, 2007. 2. Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Διαμαντίδης Νικόλαος: “Τεχνολογία Λογισμικού”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2010 3. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ, ΚΑΜΕΑΣ, ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ UML 1η έκδοση/2006 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13597 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 4. IEEE Software Engineering Standards, IEEE publications, 1998. 5. Android Development Toolkit, Google Corporation, 2012. 6. Microsoft Solutions Framework 4.0, Microsoft Corporation, 2011

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

IEEE Transactions on Software Engineering Advances in Engineering Software Information and Software Technology Journal of Systems and Software Requirements Engineering

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική Εάν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS: Αγγλική. Τελική εξέταση και εργαστηριακές ασκήσεις (θεωρητικές και προγραμματιστικές ασκήσεις). Ο βαθμός του εργαστηρίου πρέπει να είναι ≥ 5 για συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης πρέπει να είναι ≥ 5 για προβιβάσιμο βαθμό. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται ως εξής: 0.5 * (Βαθμός Εργαστηρίου) + 0.5 * (Βαθμός Εξέτασης). Τα θέματα των εξετάσεων/ασκήσεων έχουν σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία και αναγράφονται. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να δουν το γραπτό τους μετά την αξιολόγηση και να διαπιστώσουν τα λάθη τους. Ανακοινώνεται στο eClass η συνολική κατανομή των βαθμών του τμήματος, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αξιολογήσει την επίδοσή του.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο