Τίτλος Μαθήματος Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Κωδικός Μαθήματος 321-3703
Εξάμηνο 5
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Βλάχου Ακριβή

Ύλη μαθήματος

 Συναλλαγές και Ταυτοχρονισμός

Ανάνηψη από καταστροφή

Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων

Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:

  • Θα αποκτήσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται προχωρημένα ζητήματα σε ένα ΣΔΒΔ όπως η διαχείριση συναλλαγών, ο ταυτοχρονισμός και η βελτιστοποίηση ερωτημάτων
  • Να αναλύουν το αναμενόμενο κόστος της επεξεργασίας ερωτημάτων σε ένα ΣΔΒΔ
  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων,
  • Θα έχουν την ικανότητα να δημιουργούν εφαρμογές για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Elmasri R. and Navathe S.B.: "Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", 6η Έκδοση, 2012. Μετάφραση από τις Εκδόσεις Δίαυλος.
2. Μανωλόπουλος Ι. και Παπαδόπουλος Α.: "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.
3. Ramakrishnan R., Gehrke J.: "Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων", 3η Έκδοση, 2012.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. A.Silberschatz, H.F. Korth and S. Sudarshan: "Database System Concepts", Sixth Edition, McGraw-Hill, 2010.
2. Garcia-Molina H., Ullman J. and Widom J.: "Database Systems: The Complete Book", Prentice Hall Inc., 2002.
3. Date C.J.: "An Introduction to Database Systems", 8th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc., 2004.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες


Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική εξέταση, Πρόοδος

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.