Τίτλος Μαθήματος Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Κωδικός Μαθήματος 321-3703
Εξάμηνο 5
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-3703

Ύλη μαθήματος

 Συναλλαγές και Ταυτοχρονισμός

Ανάνηψη από καταστροφή

Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων

Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα αποκομίσουν κατανόηση και πρακτική εξάσκηση στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Η πρόθεση είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές ώστε να διενεργούν ανάλυση δεδομένων, μοντελοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο ΣΔΒΔ. Το μάθημα επικεντρώνει στη μεθοδολογία για καλές πρακτικές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και δίνει πρακτική διάσταση στο ζήτημα. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται προχωρημένα ζητήματα σε ένα ΣΔΒΔ όπως η διαχείριση συναλλαγών, ο ταυτοχρονισμός, η βελτιστοποίηση ερωτημάτων, οι Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων και να συμμετέχουν σε ομάδες διαχείρισης έργων που ασχολούνται με τις βάσεις δεδομένων, δημιουργώντας εφαρμογές για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:
1. να είναι ικανοί να ερμηνεύουν έννοιες των τεχνολογιών βάσεων δεδομένων, της σημαντικότητάς τους και του ρόλου τους σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα,
2. να κατανοούν τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων,
3. να διαχειρίζονται προχωρημένα ζητήματα ενός ΣΔΒΔ όπως οι συναλλαγές, ο ταυτοχρονισμός, η ανάνηψη από αστοχία υλικού ή λογισμικού, η βελτιστοποίηση, κ.τ.λ.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Elmasri R. and Navathe S.B.: "Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", 6η Έκδοση, 2012. Μετάφραση από τις Εκδόσεις Δίαυλος.
2. Μανωλόπουλος Ι. και Παπαδόπουλος Α.: "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.
3. Ramakrishnan R., Gehrke J.: "Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων", 3η Έκδοση, 2012.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. A.Silberschatz, H.F. Korth and S. Sudarshan: "Database System Concepts", Sixth Edition, McGraw-Hill, 2010.
2. Garcia-Molina H., Ullman J. and Widom J.: "Database Systems: The Complete Book", Prentice Hall Inc., 2002.
3. Date C.J.: "An Introduction to Database Systems", 8th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc., 2004.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες


Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική εξέταση, Πρόοδος

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.