Τίτλος Μαθήματος Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός
Κωδικός Μαθήματος 321-3553
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-3553

Ύλη μαθήματος

 Προτασιακή Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή, η μέθοδος των Πινάκων Αληθείας και Αποδεικτικές Μέθοδοι στην Προτασιακή Λογική (κανόνες συμπερασμού, αξιωματικά σχήματα, η έννοια της αποδειξιμότητας, ορθότητα και πληρότητα). Μέθοδος της Επίλυσης στην Προτασιακή Λογική και στρατηγικές αναζήτησης. Κατηγορηματική Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή, το θεώρημα και η μέθοδος Herbrand, Αποδεικτικές Μέθοδοι στην Κατηγορηματική Λογική (κανόνες συμπερασμού, αξιωματικά σχήματα, ορθότητα και πληρότητα). Ενοποίηση και η Μέθοδος της Επίλυσης στην Κατηγορηματική Λογική. PROLOG: Σύνταξη και δομή προγράμματος, μηχανισμός ελέγχου, αποκοπή και άρνηση, εφαρμογές.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση της σύνταξης και της σημασιολογίας της προτασιακής λογικής. Ικανότητα εφαρμογής σημασιολογικών μεθόδων απόδειξης μιας πρότασης από ένα σύνολο υποθέσεων. Εξοικείωση με την εύρεση τυπικής απόδειξης μιας πρότασης από ένα σύνολο υποθέσεων. Κατανόηση και εφαρμογή της μεθόδου της επίλυσης στην προτασιακή λογική. Κατανόηση της σύνταξης και της σημασιολογίας της κατηγορηματικής λογικής. Εξοικείωση με την εφαρμογή της αποδεικτικής μεθόδου του Herbrand. Ικανότητα εφαρμογής του αλγόριθμου μετασχηματισμού μια έκφρασης κατηγορηματικής λογικής σε κανονική συζευκτική μορφή. Κατανόηση και εφαρμογή της έννοιας της ενοποίησης και της μεθόδου εύρεσης του πιο γενικού ενοποιητή δύο προτάσεων κατηγορηματικής λογικής. Κατανόηση της μεθόδου της επίλυσης στην κατηγορηματική λογική. Κατανόηση των βασικών στρατηγικών εφαρμογής της μεθόδου της επίλυσης. Εξοικείωση με τις βασικές αρχές του λογικού προγραμματισμού. Ικανότητα σύνταξης προγραμμάτων PROLOG για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Μητακίδης Γιώργος, “Από τη λογική στο λογικό προγραμματισμό και την Prolog”, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1992.
2. Τουρλάκης Γιώργος, “Μαθηματική Λογική: Θεωρία και Πράξη”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011.
3. Uwe Schoening, “Logic for Computer Scientists”, Birkhauser, 1989.
4. Enderton, H.A., “Mathematical Introduction to Logic”, (2nd ed), San Diego, Cal: Academic Press 2001.
5. Ulf Nilsson and Jan Maluszynski, “Logic, Programming and Prolog” (2nd ed).
6. Michael Spivey, “An introduction to logic programming through Prolog”.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Artificial Intelligence (Elsevier)
2. Journal of Artificial Intelligence Research
3. ACM Transactions on Computational Logic
4. Journal of Logic and Computation (OUP)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική Εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο-με-πρόσωπο