Τίτλος Μαθήματος Τηλεπικοινωνίες
Κωδικός Μαθήματος 321-3453
Εξάμηνο 5
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-3453

Ύλη μαθήματος

Ταξινόμηση των Σημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα και Συστήματα. Εισαγωγή στις μεθόδους μετάδοσης. Ανασκόπηση φασματικής ανάλυσης με σειρές και μετασχηματισμό Fourier. Βασικές έννοιες φίλτρων. Ανασκόπηση πιθανοτήτων και στοχαστικών διαδικασιών με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες. Αναπαράσταση θορύβου. Αναλογική διαμόρφωση AM, FM, PM, φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου. Δειγματοληψία, κβαντισμός, κωδικοποίηση, θεώρημα Nyquist, Shannon. Παλμοαναλογική διαμόρφωση και τεχνικές κωδικοποίησης κυματομορφών PCM, PAM. Διαμορφώσεις παλμών. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης (ASK, PSK, FSK, M-QAM), φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στοχεύοντας στην κατανόηση των βασικών αρχών των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τα οποία στηρίζονται στην ασύρματη μετάδοση της πληροφορίας. Ειδικότερα, γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες μετάδοσης του φυσικού στρώματος. Στο θεωρητικό και εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση όλων των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων, ορισμών, προτύπων, που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των Αναλογικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, παρουσίαση των βασικών αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων, των τεχνικών κωδικοποίησης, καθώς και επιδράσεις του θορύβου στα σήματα. Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των φοιτητών των βασικών αρχών των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και εξοικείωση με τα εργαστηριακά όργανα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής:

• θα έχει κατανοήσει την μετάδοση πληροφορίας και τις τεχνικές που την διέπουν καθώς και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση βασικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Α. Κανάτας, «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες», 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.
2. S. Haykin, M. Moher, «Συστήματα Επικοινωνίας», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
3. Γ. Καραγιαννίδης, Κ. Παππή, «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Η.Taub και H.L.Schilling, «Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», 3η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
2. Φ. Κωνσταντίνου, Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες", Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1995.
3. John G. Proakis, Masoud Salehi, "Communication Systems Engineering", 2nd Edition, Prentice Hall International Edition, 2002.
4. K.S. Shanmugam (Μετάφραση Κ. Καρούμπαλος), “Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας”, Εκδόσεις Πνευματικού, 1979.
5. L.W.Couch, ‘Digital and Analog Communication Systems’, Prentice Hall.
6. Γ. Καραγιαννίδης, «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

• Τελική γραπτή εξέταση (70%) με ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και επίλυση προβλημάτων.

• Εργαστηριακές ασκήσεις (30%).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο