Τίτλος Μαθήματος Τηλεπικοινωνίες
Κωδικός Μαθήματος 321-3453
Εξάμηνο 5
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Βουγιούκας Δημοσθένης

Ύλη μαθήματος

Ταξινόμηση των Σημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα και Συστήματα. Εισαγωγή στις μεθόδους μετάδοσης. Ανασκόπηση φασματικής ανάλυσης με σειρές και μετασχηματισμό Fourier. Βασικές έννοιες φίλτρων. Ανασκόπηση πιθανοτήτων και στοχαστικών διαδικασιών με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες. Αναπαράσταση θορύβου. Αναλογική διαμόρφωση AM, FM, PM, φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου. Δειγματοληψία, κβαντισμός, κωδικοποίηση, θεώρημα Nyquist, Shannon. Παλμοαναλογική διαμόρφωση και τεχνικές κωδικοποίησης κυματομορφών PCM, PAM. Διαμορφώσεις παλμών. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης (ASK, PSK, FSK, M-QAM), φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες του φυσικού στρώματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν ενδελεχώς τις αρχές που διέπουν τη μετάδοση στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα
  • να κατανοούν την μετάδοση πληροφορίας και τις τεχνικές που την διέπουν
  • να αναγνωρίζουν τις διακριτές λειτουργίες ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος,
  • να διακρίνουν και να εξηγούν τα μαθηματικά εργαλεία περιγραφής των λειτουργιών ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος
  • να εφαρμόζουν τις μαθηματικές έννοιες και τα αντίστοιχα μαθηματικά εργαλεία στην ανάλυση και τη σύνθεση υπαρχόντων και νέων αναλογικών και ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

 

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών σε πρακτικά συστήματα και στην αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τον εργαστηριακό εξοπλισμό και θα είναι σε θέση:

  • να αναγνωρίζουν τις διακριτές λειτουργίες του εξοπλισμού
  • να αξιοποιούν τα μετρητικά όργανα για παρατήρηση, μέτρηση και σύγκριση πραγματικών σημάτων.

 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Α. Κανάτας, «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες», 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.
2. S. Haykin, M. Moher, «Συστήματα Επικοινωνίας», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
3. Γ. Καραγιαννίδης, Κ. Παππή, «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Η.Taub και H.L.Schilling, «Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», 3η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
2. Φ. Κωνσταντίνου, Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες", Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1995.
3. John G. Proakis, Masoud Salehi, "Communication Systems Engineering", 2nd Edition, Prentice Hall International Edition, 2002.
4. K.S. Shanmugam (Μετάφραση Κ. Καρούμπαλος), “Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας”, Εκδόσεις Πνευματικού, 1979.
5. L.W.Couch, ‘Digital and Analog Communication Systems’, Prentice Hall.
6. Γ. Καραγιαννίδης, «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

• Τελική γραπτή εξέταση (70%) με ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και επίλυση προβλημάτων.

• Εργαστηριακές ασκήσεις (30%).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο