Τίτλος Μαθήματος Επικοινωνίες Υπολογιστών
Κωδικός Μαθήματος 321-3302
Εξάμηνο 4
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Κορμέντζας Γεώργιος

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Θέματα σχεδίασης δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς OSI του ISO. Μέσα μετάδοσης (ομοαξονικό καλώδιο, οπτικές ίνες). Αρχές μεταγωγής δεδομένων. Τοπικά και μητροπολιτικά δίκτυα. Στατική και δυναμική κατανομή καναλιού. Το πρωτόκολλο ALOHA. Το πρωτόκολλο CSMA. Τα πρότυπα IEEE 802 για τοπικά δίκτυα (Ethernet, Token bus, Token Ring). Το οπτικό δίκτυο FDDI. Σχεδίαση και ανάλυση του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων. Έλεγχος και διόρθωση λαθών. Έλεγχος ροής δεδομένων. Το ασύρματο δίκτυο ΙΕΕΕ 802.11. Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές, επαναλήπτες).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Έχει την βασική γνώση μηχανικού επικοινωνιών και δικτύων που χρειάζονται για την συνέχεια των σπουδών του.

Έχει την δεξιότητα να διαχειριστεί προβλήματα δικτύων σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.

Έχει την ικανότητα ερμηνείας και κρίσης επιστημονικών ζητημάτων σχετικών με τον σχεδιασμό δικτύων υπολογιστών που βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Δικτύωση Υπολογιστών, J.F Kurose and K.W. Ross.
2. Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Χρήσιμες πληροφορίες και συμπληρωματικό υλικό για ότι έννοιες και όρους συναντάμε μπορείτε να βρείτε στην Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
2. James F. Kurose http://www-net.cs.umass.edu/personnelkurose.html
3. William Stallings http://williamstallings.com/
4. Andrew S. Tanenbaum http://www.cs.vu.nl/~ast/
5. IEEE Network - The Magazine of Global Internetworkinghttp://www.comsoc.org/livepubs/ni/index.html
6. «Διαδίκτυα με TCP/IP: Αρχές, Πρωτόκολλα, και Αρχιτεκτονικές» του Douglas E. Comer, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.
7. High-Speed Networks and Internets Performance and Quality of Service, Second Edition, William Stallings, Prentice-Hall.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
   
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική γραπτή εξέταση (70%): επίλυση προβλημάτων με ανοιχτές σημειώσεις
Eργαστηριακές ασκήσεις (30%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.