Τίτλος Μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι
Κωδικός Μαθήματος 321-3203
Εξάμηνο 4
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-3203

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Βάσεις Δεδομένων. Χρήστες βάσεων δεδομένων. Πλεονεκτήματα χρήσης ενός ΣΔΒΔ. Σχήμα και στιγμιότυπο. Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ. Η αρχή της ανεξαρτησίας των δεδομένων. Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, το σχεσιακό και το αντικειμενοσχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Περιορισμοί ακεραιότητας. Μετασχηματισμός διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Σχεσιακός λογισμός πλειάδων και πεδίου. Η γλώσσα QBE. Η SQL ως γλώσσα χειρισμού δεδομένων: ερωτήσεις, όψεις, δηλώσεις ενημέρωσης. Εισαγωγή στην οργάνωση αρχείων και δομών ευρετηρίων. Παρουσίαση εμπορικών ΣΔΒΔ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η θεμελίωση της επιστήμης των βάσεων δεδομένων και αναλυτικότερα ο εμπλουτισμός των γνώσεων του φοιτητή με την αρχή της εννοιολογικής και λογικής μοντελοποίησης και σχεδιασμού των βάσεων δεδομένων, τις γλώσσες προγραμματισμού των βάσεων δεδομένων καθώς και με τις δυνατότητες υλοποίησης βάσεων δεδομένων που παρέχονται σήμερα από τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Elmasri R. and Navathe S.B.: "Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", 6η Έκδοση, 2012. Μετάφραση από τις Εκδόσεις Δίαυλος.
2. Μανωλόπουλος Ι. και Παπαδόπουλος Α.: "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.
3. Ramakrishnan R., Gehrke J.: "Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων", 3η Έκδοση, 2012.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. A.Silberschatz, H.F. Korth and S. Sudarshan: "Database System Concepts", Sixth Edition, McGraw-Hill, 2010.
2. Garcia-Molina H., Ullman J. and Widom J.: "Database Systems: The Complete Book", Prentice Hall Inc., 2002.
3. Date C.J.: "An Introduction to Database Systems", 8th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc., 2004.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 56 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική εξέταση και πρόοδος

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.