Τίτλος Μαθήματος Γραμμική Άλγεβρα
Κωδικός Μαθήματος 321-3154
Εξάμηνο 2
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-3154

Ύλη μαθήματος

Μιγαδικοί αριθμοί, συζυγής, απόλυτη τιμή, φάση, διάγραμμα Argand, σχέση Euler, θεώρημα De Moivre, δυνάμεις, ρίζες, παραγοντοποίηση πολυωνύμου. Γραμμικοί χώροι, υπόχωροι, άθροισμα υπόχωρων, γραμμική θήκη, γραμμική ανεξαρτησία, βάση, διάσταση. Πίνακες, πράξεις, αντίστροφος, ανάστροφος, σύνθετοι πίνακες, γραμμόχωρος, τάξη πίνακα, κλιμακωτοί, τριγωνικοί, συμμετρικοί, ερμιτιανοί, ορθογώνιοι πίνακες, ίχνος, όμοιοι πίνακες, γραμμοϊσοδυναμία, αλλαγή βάσης, γραμμικά συστήματα. Ορίζουσες, ιδιότητες, ανάπτυγμα Laplace, ορίζουσα τριγωνικού πίνακα, adjoint-αντίστροφος, κανόνας Cramer. Χαρακτηριστικό πολυώνυμο, θεώρημα Cayley-Hamilton, ιδιοτιμές-ιδιοανύσματα (ιδιότητες για συμμετρικούς, ορθογώνιους πίνακες), συναρτήσεις πινάκων. Γραμμικές απεικονίσεις, πυρήνας, εικόνα, πίνακας γραμμικής απεικόνισης, στροφές, αλλαγή βάσης γραμμικής απεικόνισης. Διαγωνοποίηση πίνακα, συναρτήσεις διαγωνοποιήσιμων πινάκων, διαγωνοποίηση ερμιτιανού πίνακα, τετραγωνικές μορφές.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους πρωτοετείς φοιτητές τις έννοιες της γραμμικής άλγεβρας που συνήθως δεν τις έχουν ξανασυναντήσει. Ύστερα από μία παρουσίαση των μιγαδικών αριθμών, ένας βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μια πλήρη και χρηστική γνώση της θεωρίας των γραμμικών χώρων. Οι έννοιες της γραμμικής ανεξαρτησίας, της γραμμικής υπέρθεσης, της βάσης, της διάστασης θα πρέπει να κατανοηθούν καλά. Ένας άλλος στόχος είναι η μελέτη της θεωρίας των πινάκων, της γραμμοϊσοδυναμίας και της επίλυσης ενός γραμμικού συστήματος εξισώσεων. Τεχνικές υπολογισμού απλών ή περίπλοκων οριζουσών πρέπει να συζητηθούν. Οι φοιτητές πρέπει επίσης να κατανοήσουν πιο προχωρημένα θέματα της γραμμικής άλγεβρας, όπως οι ιδιοτιμές-ιδιοανύσματα, οι γραμικές απεικονίσεις και η διαγωνοποίηση.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Γραμμική Άλγβερα και Εφαρμογές, Strang Gilbert, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 2. Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία και Εφαρμογές, Γ. Δονάτου και Μ. Αδάμ, Εκδόσεις Gutenberg. 3. Σημειώσεις Διδάσκοντα.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Linear Algebra, S. Lang, Springer.
2. Γραμμική Άλγεβρα, Σ. Ανδρεαδάκη, Εκδόσεις Συμμετρία.
3. Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Τεύχος Α, Η. Φλυτζάνη, Εκδόσεις Σμπίλιος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Συστηματική ανάπτυξη και επεξήγησης της θεωρίας, μέθοδοι επίλυσης ασκήσεων, παράδοση θεωρίας με παραδείγματα, επίλυση ασκήσεων στο μάθημα και στο φροντιστήριο, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ατομικές και Ομαδικές εργασίες, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.