Τίτλος Μαθήματος Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-3104
Εξάμηνο 4
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 4
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Καρύδα Μαρία

Ύλη μαθήματος

Η έννοια του Πληροφοριακού Συστήματος. Τύποι πληροφοριακών συστημάτων και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Ο ρόλος του αναλυτή. Τεχνικές προσδιορισμού απαιτήσεων (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, μέθοδος JAD, ανάλυση εγγράφων, Δομημένη παρατήρηση περιβάλλοντος). Κύκλος ζωής του πληροφοριακού συστήματος. Μοντελοποίηση επεξεργασίας δεδομένων με Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. Λεξικά δεδομένων. Προδιαγραφές επεξεργασιών και δομημένες αποφάσεις. Ανάλυση δεδομένων με το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση με την UML (Κάρτες CRC, Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης, Διαγράμματα Κλάσης, Διαγράμματα Ακολουθίας, Διαγράμματα Δραστηριότητας, Διαγράμματα Κατάστασης). Διαχείριση ποιότητας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Διακρίνει τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σε σχέση με τον προσδιορισμό απαιτήσεων ενός πληροφοριακού συστήματος, με μεθόδους όπως συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, δομημένη παρατήρηση περιβαλλοντος, κ.λπ.).
  • Να μοντελοποιεί πληροφοριακά συστήματα και να καταγράφει τις απαιτήσεις, με τεχνικές όπως Διαγράμματα Ροής Δεδομένων, Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων, Διαγράμματα UML, Πίνακες/Δένδρα αποφάσεων, κ.λπ.
  • Να σχεδιάζει πληροφοριακά συστήματα.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Kendall and Kendall, "Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων", Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2011.

2. Ευάγγελος Κιουντούζης, "Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων", Γ' Έκδοση, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2008.
 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. European Journal of Information Systems

2. Information Technology and People

3. Journal of the Associaton for Information Systems

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52 ώρες
Συγγραφή εργασιών 20 ώρες
Προσωπική μελέτη 50 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης (βαρύτητα):
I. Γραπτή εξέταση (90%), που περιλαμβάνει;

  • Επίλυση προβλημάτων
  • Μοντελοποίηση πληροφοριακών συστήματων βάσει μελέτης περίπτωσης

ΙΙ. εργασίες/ασκήσεις μέσω e-Class (10%)
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Δια ζώσης διδασκαλία.