Τίτλος Μαθήματος Περιβάλλοντα Προσομοίωσης Επικοινωνιακών Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-2631
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Μεσαριτάκης Χάρης

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στο Matlab, μετρικές αξιολόγησης επίδοσης επικοινωνιακών συστημάτων. Σήματα και γραμμικά συστήματα, αναπαράσταση και ανάλυση σημάτων στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας. Στοχαστικές διαδικασίες, παραγωγή τυχαίων μεταβλητών, συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Μοντελοποίηση ψηφιακού πομπού, τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης. Μοντελοποίηση ψηφιακού δέκτη, τεχνικές αποδιαμόρφωσης και αποκωδικοποίησης, εκτίμηση επί-δοσης δέκτη. Ασύρματη διάδοση, μοντέλα απωλειών ελεύθερου χώρου. Σκίαση, πολυδιαδρομική διάδοση, διαλείψεις Rayleigh, διαφορικότητα στη μετάδοση και τη λήψη. Χωρητικότητα και πιθα-νότητα διακοπής ασύρματου καναλιού, ο τύπος του Shannon. Συνεργατική αναμετάδοση χωρίς και με έλεγχο ισχύος, τοπολογία συνεργατικής αναμετάδοσης, αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών ελέγχου ισχύος. Συνεργατική αναμετάδοση με καταπολέμηση των παρεμβολών, αξιολόγηση επί-δοσης τεχνικών εξομάλυνσης παρεμβολών. Χωρητικότητα και πιθανότητα διακοπής σε δίκτυα με περιορισμούς εμπιστευτικότητας, αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών διασφάλισης της εμπιστευτικότη-τας. Προσομοίωση συστήματος με πολλαπλές κεραίες (Multiple-Input Multiple-Output - ΜΙΜΟ), μοντέλα καναλιού συστημάτων ΜΙΜΟ, διαμόρφωση και κωδικοποίηση συστημάτων ΜΙΜΟ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο φοιτητής/τρια μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα: 

  • γνωρίζει το λογισμικό Matlab και τη χρήση του για προσομοίωση διάφορων τύπων επικοινωνιακών συστημάτων. Θα αναγνωρίζει βασικές έννοιες όπως τύποι θεμελιωδών σημάτων, μεταβλητών και καναλιών μετάδοσης. Θα γνωρίζει τους βασικούς φυσικούς μηχανισμούς υποβάθμισης μιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης. 
  • Επιπλέον, το μάθημα δίνει στους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην αξιολόγηση επίδοσης των επικοινωνιακών συστημάτων μέσω Matlab και στην εξαγωγή βασικών μετρικών επίδοσης ψηφιακών επικοινωνιακών συστημάτων.
  • Τέλος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να προσομοίωνουν σύγχρονα επικοινωνιακά συστήμάτα, νε σχεδιάζουν αποδοτικές ζεύξεις και να εξάγουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για κάθα υποσύστημα. 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 20 ώρες
Προσωπική μελέτη 62 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS) ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική παρουσία.