Τίτλος Μαθήματος Πιθανότητες και Στατιστική
Κωδικός Μαθήματος 321-2402
Εξάμηνο 2
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-2402

Ύλη μαθήματος

Αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας. Ανεξάρτητα γεγονότα. Δεσμευμένη πιθανότητα, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα του Bayes. Συνδυαστική (Διατάξεις-Συνδυασμοί). Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Συνάρτηση κατανομής, πυκνότητα πιθανότητας. Κατανομές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Bernoulli, δυωνυμική, γεωμετρική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική, Γάμμα, Weibull. Από κοινού κατανομές. Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Υπό συνθήκη κατανομές. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών. Αναμενόμενη τιμή, διασπορά, ροπές k τάξης. Ανισότητα Chebyshev. Ροπογεννήτριες συναρτήσεις. Κεντρικό οριακό θεώρημα και εφαρμογές του. Νόμοι των μεγάλων αριθμών. Περιγραφική στατιστική.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση βασικών εννοιών της Συνδυαστικής και των Πιθανοτήτων, εξοικείωση με βασικές κατηγορίες τυχαίων μεταβλητών.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Μ. Κούτρα, Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές, Εκδ. Σταμούλης.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Τ. Δάρας και Π. Σύψας, Πιθανότητες και Στατιστική, Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδ. Ζήτη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Συστηματική ανάπτυξη και επεξήγησης της θεωρίας, μέθοδοι επίλυσης ασκήσεων, παράδοση θεωρίας με παραδείγματα, επίλυση ασκήσεων στο μάθημα και στο φροντιστήριο, τελική γραπτή εξέταση.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ατομικές και Ομαδικές εργασίες, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.