Τίτλος Μαθήματος Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Κωδικός Μαθήματος 321-2304
Εξάμηνο 5
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 4
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Λουκής Ευριπίδης

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή – Ρόλος και σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις. Βασικές λειτουργίες και οργανωτική δομή επιχείρησης. Δομή πληροφοριακού συστήματος επιχείρησης. Συστήματα Διαχείρισης Πόρων Επιχείρησης (Enterprise Resource Planning -ERP- Systems). Εμπορικές λειτουργίες: πωλήσεις, προμήθειες, διαχείριση αποθέματος - βασικές έννοιες, διαδικασίες υλοποίησης. Λειτουργικότητα - δυνατότητες υποσυστημάτων πωλήσεων, προμηθειών και αποθηκών. Οικονομικές καταστάσεις - Γενική Λογιστική: λογαριασμοί, λογιστικό σχέδιο επιχείρησης, χρέωση-πίστωση, λογιστικές εγγραφές απεικόνισης βασικών οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Λειτουργικότητα - δυνατότητες υποσυστήματος Γενικής Λογιστικής. Κοστολόγηση - Αναλυτική Λογιστική: κατηγορίες κόστους, κέντρα κόστους, επιμερισμοί. Λειτουργικότητα - δυνατότητες υποσυστημάτων κοστολόγησης και αναλυτικής λογιστικής. Παραγωγική λειτουργία: κέντρα εργασίας, φασεολόγια, εντολές παραγωγής, προγραμματισμός και παρακολούθηση παραγωγής, κύριο πρόγραμμα παραγωγής (master production schedule - MPS), προγραμματισμός αναγκών υλικών (materials requirements planning - MRP). Λειτουργικότητα - δυνατότητες υποσυστημάτων παραγωγής. Το εργαστήριο του μαθήματος περιλαμβάνει βασική εξοικείωση με τα ανωτέρω υποσυστήματα του ERP συστήματος Microsoft Navision.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αυτού είναι:
1. Η κατανόηση των κύριων λειτουργιών μίας επιχείρησης (γενική λογιστική, πωλήσεις, προμήθειες, διαχείριση αποθεμάτων, παραγωγή, κοστολόγηση-αναλυτική λογιστική): βασικοί στόχοι, έννοιες, διαδικασίες και αλγόριθμοι.
2. Η απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με την ηλεκτρονική υποστήριξη των παραπάνω κυρίων λειτουργιών μίας επιχείρησης μέσω πληροφοριακών συστημάτων.
3. Η κατανόηση της δομής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πόρων επιχείρησης (Enterprise Resource Planning System – ERP), των βασικών του υποσυστημάτων (γενικής λογιστικής, πωλήσεων, προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων, παραγωγής, κοστολόγησης, αναλυτικής λογιστικής), των αρχείων τους (βασικών αρχείων και αρχείων κινήσεων) και των κυριότερων δυνατοτήτων που προσφέρουν.
4. Η πρακτική εξοικείωση με τα βασικά αυτά υποσυστήματα, και η απόκτηση ικανότητας υλοποίησης αντιπροσωπευτικών επιχειρησιακών σεναρίων με αυτά.
5. Η απόκτηση ικανοτήτων κατανόησης σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων σε λειτουργικό επίπεδο, αναγνώρισης ελλείψεων και προβλημάτων και διαμόρφωσης προτάσεων αντιμετώπισής τους.
6. Η απόκτηση ικανοτήτων συμμετοχής σε ομάδες έργων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων, και συνεργασίας με υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες των διαφόρων υποσυστημάτων, με στόχο την δημιουργία λειτουργικών προδιαγραφών, την επιλογή πακέτων λογισμικού, την υλοποίηση και παρακολούθηση σχετικών έργων, και τον λειτουργικό σχεδιασμό βελτιώσεων και επεκτάσεων.
Οι παραπάνω γνώσεις και ικανότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών/-τριών, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των μελλοντικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων τους θα αφορά την κατανόηση και ηλεκτρονική υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών επιχειρήσεων με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Λουκής, Ε., Ανδριτσάκης, Α., Διαμαντοπούλου, Β., ‘Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP’, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009.
2. Ιωάννου, Γ., ‘Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP)’, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006.
3. Λουκής, Ε., ‘Λειτουργία Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα – Πανεπιστημιακές Παραδόσεις’.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Laudon, K. C., Laudon, J. P., ‘Management Information Systems: Managing the Digital Firm’, Prentice Hall 2012.
2. Bradford, M., ‘Modern ERP: select, implement & use today's advanced business systems’, 2010.
3. Monk, E. Wagner, B., ‘Concepts in Enterprise Resource Planning’, Cengage Learning, 2012.
4. Κοντάκος, Α., ‘Γενική Λογιστική’, Εκδόσεις Σταμούλη, 2009.
5. Heizer, J., Render, B., ‘Principles οf Operations Management’, Prentice Hall, 2010.
6. Microsoft Navision User Guides - Manuals.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 43 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική εξέταση, Πρόοδος, Εργαστηριακές Ασκήσεις

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Διαλέξεις στην τάξη με φυσική παρουσία.