Τίτλος Μαθήματος Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι
Κωδικός Μαθήματος 321-2105
Εξάμηνο 2
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, Κλάσεις, Αντικειμενοστραφής Ανάλυση και Σχεδίαση, Αντικείμενα, Αναδρομή, Δομητής, Aποδομητής, Συναρτήσεις-μέλη, Συναρτήσεις const, Inline συναρτήσεις, Σύνθετες κλάσεις, Είσοδος / Έξοδος στη C++, Έξοδος σε αρχείο, Ανάγνωση από αρχείο, Βρόχοι ελέγχου, Χρήση δεικτών, Δέσμευση μνήμης, Αναφορές, Παράγωγη κλάση, Κληρονομικότητα, Overriding, Overloading vs. Overriding, Virtual Συναρτήσεις, Αφηρημένες κλάσεις, Πολυμορφισμός, Virtual Κληρονομικότητα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με χρήση της C++. Στοχεύει σε τρεις κατευθύνσεις· o φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να εντοπίζει πιθανές κλάσεις και να προσδιορίζει τη δομή τους από μια σύντομη περιγραφή,
2. να κατανοεί υπάρχοντα κώδικα, και
3. να αναπτύσσει σύστημα σε C++.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. C++ Προγραμματισμός, Deitel, Harvey M., Deitel, Paul J.
2. Μάθετε τη C++ σε 24 ώρες, Liberty Jesse.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 43 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική γραπτή εξέταση (70%), εργαστηριακές ασκήσεις (30%).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.