Τίτλος Μαθήματος Διακριτά Μαθηματικά Ι
Κωδικός Μαθήματος 321-1501
Εξάμηνο 1
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Λερός Ασημάκης

Ύλη μαθήματος

Λογική: προτασιακός λογισμός, ποσοτικοί δείκτες, αποδεικτικές διαδικασίες. Στοιχειώδης θεωρία αριθμών: διαιρετότητα, πρώτοι αριθμοί, ισοτιμία. Στοιχειώδης θεωρία συνόλων: πράξεις, ταυτότητες, πληθικότητα, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού. Μαθηματική επαγωγή. Συνδυαστική ανάλυση: πολλαπλασιαστικός κανόνας, μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί, αρχή του περιστερώνα, διωνυμικοί συντελεστές. Διμελείς σχέσεις, συναρτήσεις, σχέσεις ισοδυναμίας, σχέσεις μερικής διάταξης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την θεωρητική θεμελίωση της επιστήμης των υπολογιστών. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση

  • να παρακολουθούν μια αποδεικτική διαδικασία,
  • να διατυπώνουν απλά προβλήματα σε μαθηματική γλώσσα,
  • να χρησιμοποιούν αποδεικτικές διαδικασίες σε στοιχειώδη προβλήματα.

 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Epp S.S.: 'Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές', Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011, ISBN : 978-960-461-325-0
  2. Rosen K.H.: Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η έκδοση, 2008, ISBN: 978-960-418-144-5
  3. Liu C.L.: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009, ISBN: 978-960-524-072-1

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Φροντιστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 56 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

  • Μικρά quiz στην ώρα του μαθήματος
  • Τελική γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.