Τίτλος Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών & Επικοινωνιών
Κωδικός Μαθήματος 321-1406
Εξάμηνο 1
ECTS 3
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-1406

Ύλη μαθήματος

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες του Μηχανικού Π.Ε.Σ.. Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και προοπτικές για το μέλλον. Εννοιολογικό πλαίσιο – Δεδομένα, πληροφορία, Πληροφοριακό Σύστημα. Εισαγωγή στους υπολογιστές. Οργάνωση υπολογιστών. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών. Τεχνολογία λογισμικού. Σχεδιασμός ιστοχώρων. Ηλεκτρονικό εμπόριο – Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα. Εισαγωγή στην επιστημολογία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι, μετά την ολοκλήρωση τη μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν κατανοήσει με πληρότητα τις βασικές έννοιες των κύριων ενοτήτων της επιστήμης των υπολογιστών και των επικοινωνιών και να έχουν αποκτήσει δεξιότητες εκπόνησης ομαδικής εργασίας, παρουσίασης των αποτελεσμάτων της και ανάπτυξης ιστοσελίδας.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Δρόσος, Δ., Βουγιούκας, Δ., Καλλίγερος, Ε., Κοκολάκης, Σ., Σκιάνης, Χ., 2015. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών & επικοινωνιών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4582

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. B. Forouzan, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ομαδικές εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Ασκήσεις 21 ώρες
Προσωπική μελέτη 62 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.