Τίτλος Μαθήματος Τεχνολογίες Δικτύων και Νέφους
Κωδικός Μαθήματος 321-11001
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Σκούτας Δημήτριος

Ύλη μαθήματος

Τεχνολογίες Νέφους, τύποι υπηρεσιών (NaaS, IaaS), μοντέλα ανάπτυξης (private, public, hybrid), εργαλεία (openflow), εικονικοποίηση δικτυακών υπηρεσιών και λειτουργιών (SDN, NFV). Προηγμένες τεχνολογίες δικτύων και κορμού (ΙΕΕΕ 802.1Χ, 802.21, 5G, DSL, Gigabit Ethernet κ.λπ.), αρχιτεκτονικών (MPLS, Diffserv, IntServ, κ.λπ.), πρωτοκόλλων (RSVP, Mobile IP, IPv6, OSPF, BGP, κ.λπ.) και υπηρεσιών (WebTV, IPTV, p2p, v2v, CDN).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασική εισαγωγή στις έννοιες της υπολογιστικής νέφους και των διαδικασιών εικονικοποίησης πόρων και υπηρεσιών. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της υπολογιστικής νέφους, τη σύνδεση της έννοιας της προσφερόμενης υπηρεσίας με τους εκάστοτε απαραίτητους διαθέσιμους πόρους και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση τους. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες διαχείρισης υποδομών και τεχνολογιών πρόσβασης, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στην υπολογιστική νέφους. Με αυτή την έννοια το μάθημα αξιοποιεί έμπειρη γνώση και αποτελεί την βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών υπηρεσιών. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της διαχείρισης των εικονικών υπηρεσιών στη σύγχρονη οικονομία και της μετεξέλιξης της υπολογιστικής νέφους σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της υπολογιστικής νέφους, την σύνδεση της με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους και τις αρχές του κύκλου ζωής των υπηρεσιών.
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της εικονικοποίησης και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε χρόνο και πόρους λαμβάνοντας υπόψιν τον προϋπολογισμό
• Είναι σε θέση διακρίνει τους βασικούς ρόλους σε ένα πραγματικό ή μία μελέτη περίπτωσης έργου υπολογιστικής νέφους και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση του έργου.
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες υπολογιστικής νέφους για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη απαιτούμενες υποδομές, διασύνδεση, εξαρτήσεις και μια ρεαλιστική υλοποίηση.
• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους της υπηρεσίας και τη σύνδεση της με το χρονοδιάγραμμα της.
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης υπηρεσίας υπολογιστικής νέφους που περιλαμβάνει την οργάνωση, κατανομή βασικών καθηκόντων, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υλοποίηση της υπηρεσίας (Ανάλυση Περιβάλλοντος – Επικοινωνίες, Στόχους, Ανάλυση Δομής Εργασιών, Χρονοπρογραμματισμό, και Προϋπολογισμό)

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Cloud computing Μια πρακτική προσέγγιση Συγγραφείς: Velte Anthony T.,Velte Toby J.,Elsenpeter Robert P. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12250)

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. NIST Cloud Computing Program http://www.nist.gov/itl/cloud/ 2. Software-Defined Networking: The New Norm for Networks, White Paper, https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/white-papers/wp-sdn-newnorm.pdf 3. Network Functions Virtualisation, ETSI, http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/nfv 4. Journal and conference papers

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές ώρες 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης