Τίτλος Μαθήματος Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών
Κωδικός Μαθήματος 321-10753
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Τμήμα ΜΠΕΣ

Ύλη μαθήματος

- Εισαγωγή στην ασφάλεια ασύρματων επικοινωνιών: Συγκριτική θεώρηση ασφάλειας σε σχέση με τα ενσύρματα περιβάλλοντα, Κατηγορίες απειλών και OSI, Σημεία ευπάθειας, Αντίμετρα, Αρχιτεκτονικές ασφάλειας.

- Ζητήματα ασφάλειας στο πρότυπο IEEE 802.11: Μηχανισμοί πιστοποίησης ταυτότητας και εξουσιοδότησης, Πλαίσιο ΙΕΕΕ 802.1Χ, Εμπιστευτικότητα και Ακεραιότητα δεδομένων, pre-RSNA (WEP), TSNs (TKIP), RSNA (802.11i), Διαχείριση κλειδιών, Ανάλυση απειλών και Περιγραφή επιθέσεων.

- Ζητήματα ασφάλειας σε κινητά (κυψελωτά) δίκτυα επικοινωνιών: Ασφάλεια σε περιβάλλοντα 2/2.5/3/4G (GSM, GPRS, UMTS, LTE), Πιστοποίηση ταυτότητας, Ιεραρχία και Διαχείριση κλειδιών, Ιδιωτικότητα, Ανωνυμία, Ενδο-δικτυακή και Δια-δικτυακή ασφάλεια των δικτύων των παρόχων υπηρεσιών, Κατηγορίες επιθέσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η παρούσα διδακτική ενότητα εστιάζει σε εισαγωγικά θέματα Ασφάλειας Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών. Αναλυτικότερα, οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

- H απόκτηση και ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας σε περιβάλλον κινητών και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών.

- H παρουσίαση και ανάλυση των διάφορων κατηγοριών απειλών, των σημείων ευπάθειας, των αντιμέτρων, και των μεθόδων διασφάλισης στις σημαντικότερες τεχνολογίες ασύρματων και κυψελωτών δικτύων επικοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας των κινητών επικοινωνιών 2ης, 3ης και 4ης γενιάς, καθώς και τα αντίστοιχα που αναπτύσσονται στα ασύρματα δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11. Η δεύτερη κύρια συνιστώσα του μαθήματος αναφέρεται στην απαίτηση της Ιδιωτικότητας για τους χρήστες των εν λόγω δικτύων. Στόχος είναι η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τη σχετική ορολογία και τις βασικές τεχνολογίες προστασίας της Ιδιωτικότητας σε περιβάλλον κινητών και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών. Ο στόχος των εργαστηριακών εφαρμογών και μελετών περίπτωσης είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να μάθουν να χρησιμοποιούν με βέλτιστο τρόπο τις παραπάνω τεχνολογίες ασφάλειας και διαφύλαξης της Ιδιωτικότητας σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών. Ο πυρήνας των διδακτικών στόχων της παρούσας ενότητας είναι η εμπέδωση διαφορετικής κουλτούρας και αντίληψης ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε σχέση με το ενσύρματο δικτυακό περιβάλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι εργασίες του μαθήματος υλοποιούνται κάνοντας χρήση της πλατφόρμας Google Android ή/και iOS.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

- Αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα των ασύρματων και κινητών δικτύων επικοινωνιών σε σχέση με τα ενσύρματα δίκτυα σε όρους ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

- Γνωρίζει τις βασικές τεχνολογίες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας του χρήστη που παρέχονται από τα κυψελωτά δίκτυα επικοινωνιών και τα ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας IEEE 802.11.

- Να έχει κατανοήσει τους βασικούς τύπους επιθέσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στους συγκεκριμένους τύπους δικτύων.

- Να γνωρίζει τις βασικές αρχιτεκτονικές των δικτύων αυτού του τύπου.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

- Καμπουράκης, Γ., Γκρίτζαλης, Σ., Κάτσικας, Σ., Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών, Παπασωτηρίου, 2006.
- Forsberg, D., Horn, G., Moeller, W. D., Niemi, V, LTE Security, Wiley, 2011.
- Niemi, V., Nyberg, K., UMTS Security, Wiley, 2003.
- Hardjono, T., Dondeti, L. R., Security in Wireless LANs and MANs, Artech House, 2005.
- Maxim, M., Pollino, D., Wireless Security, RSA Press, 2002.
- Osterhage, W., Wireless Security, CRC Press, 2011.
- Boudriga, N., Security of Mobile Communications, Auerbach Publications, 2009.
- Nakhjiri, M., AAA and Network Security for Mobile Access: Radius, Diameter, EAP, PKI and IP Mobility, Wiley, 2005.
- Aissi, S., Dabbous, N., Prasad, A. R., Security for Mobile Networks and Platforms, Artech House, 2006.
- Buttyan, L., Hubaux, J.-P., Security and Cooperation in Wireless Networks: Thwarting Malicious and Selfish Behavior in the Age of Ubiquitous Computing, Cambridge University Press, 2007.
- Cayirci, E., Rong, C., Security in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks, Wiley, 2009.
- Kambourakis G., Shabtai A., Kolias C., Damopoulos D. (Eds.), Intrusion Detection and Prevention for Mobile Ecosystems, CRC Press, 2017.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

- IEEE Transactions on Mobile Computing, IEEE Press.
- IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE press.
- Wireless Personal Communications, Wliey.
- ACM Transactions on Privacy and Security.
- IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing.
- IEEE Security and Privacy Magazine.
- Computers & Security, Elsevier.
- International Journal of Information Security, Springer.
- Security and Communication Networks, Wiley.
- Journal of Information Security and Applications, Elsevier.
- IET Information Security, IET.
- Ad Hoc Networks, Elsevier.
- Computer Networks, Elsevier.
- Computer Communications, Elsevier.
- Wireless Networks, Springer.
- Journal on Wireless Communications and Networking (JWCN), Hindawi/Springer.
- Wireless Communications and Mobile Computing, Wiley.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες


Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ι. Γραπτή εξέταση (50%), που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
- Επίλυση προβλημάτων.

ΙΙ. Εργασία υλοποίησης (40%)

ΙΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας ανάπτυξης θέματος (10%).

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.