Τίτλος Μαθήματος Ξένη Γλώσσα 2
Κωδικός Μαθήματος 321-0833
Εξάμηνο 2
ECTS 1
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-0833