Τίτλος Μαθήματος Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL)
Κωδικός Μαθήματος 321-0161
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Λάνδρου Ευτυχία

Ύλη μαθήματος

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα: (1) να μάθουν περισσότερα για τις εξετάσεις TOEFL και τον τρόπο εγγραφής τους σε αυτές. (2) Να εξοικειωθούν με τη δομή και τα ερωτήματα της εξέτασης. (3) Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων, καθώς και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, απαραίτητες για την εξέταση. (4) Να εξασκηθούν με ερωτήματα και ασκήσεις που προσομοιάζουν με αυτά της πραγματικής εξέτασης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια για συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL που πιστοποιούν την ικανότητά τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα: (1) να μάθουν περισσότερα για τις εξετάσεις TOEFL και τον τρόπο εγγραφής τους σε αυτές. (2) Να εξοικειωθούν με τη δομή και τα ερωτήματα της εξέτασης. (3) Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων, καθώς και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, απαραίτητες για την εξέταση. (4) Να εξασκηθούν με ερωτήματα και ασκήσεις που προσομοιάζουν με αυτά της πραγματικής εξέτασης.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

  • The Official Guide to the TOEFL Test, 4th ed., McGraw-Hill Education: 2012.
  • Pamela J. Sharpe, Barron's TOEFL iBT, 12th ed., Barron's: 2006.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις / Διαδραστική διδασκαλία 50 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις  
Προσωπική μελέτη  
Πρόοδος  
Τελική εξέταση  
Σύνολο Μαθήματος  50 ώρες (2 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

 Η αξιολόγηση των φοιτητών-τριών γίνεται μέσω εξωτερικού φορέα/ιδρύματος, με ευθύνη των ενδιαφερόμενων φοιτητών-τριών.

Γλώσσα διδασκαλίας

Αγγλικά

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο