Τίτλος Μαθήματος Αγγλικά 3
Κωδικός Μαθήματος 321-0141
Εξάμηνο 3
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 1
Διδάσκοντας Λάνδρου Ευτυχία

Ύλη μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: ορολογία σχετική με το αντικείμενο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, κατανόηση επιστημονικών κειμένων και διαλέξεων, θεωρία και ασκήσεις γραμματικής, καθώς και εξάσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές-τριες με σύνθετες έννοιες γραμματικής και συντακτικού της αγγλικής γλώσσας, να εξασκηθούν στην κατανόηση γραπτών και προφορικών κειμένων ακαδημαϊκού περιεχομένου και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.
Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τήτριες:

  • θα μπορούν να κατανοούν γραπτά και προφορικά ακαδημαϊκά κείμενα πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • θα γνωρίζουν εξειδικευμένο λεξιλόγιο πληροφορικής και επικοινωνιών που συχνά απαντάται σε αντίστοιχα ακαδημαϊκά κείμενα.
  • θα έχουν εξοικειωθεί με σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που απαντώνται συχνά στον ακαδημαϊκό γραπτό και προφορικό λόγο.
  • θα μπορούν να παράγουν γραπτά κείμενα τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου.
  • θα μπορούν να παράγουν λειτουργικές σημειώσεις ακούγοντας μία ακαδημαϊκή διάλεξη και να κάνουν περίληψη τμήματος διάλεξης.
  • θα μπορούν να κάνουν μια παρουσίαση στα αγγλικά.

 

Προαπαιτούμενα

Αγγλικά 2

Εγχειρίδια του μαθήματος

  • Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor, English for ICT Studies in Higher Education Studies, Garnet: 2011.
  • Χρηστίδου Σοφία, Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων, Εκδόσεις Τζιόλα: 2015.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές εργασίες, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εξετάσεις / Εβδομαδιαίες εργασίες

Γλώσσα διδασκαλίας

Αγγλικά

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο