Τίτλος Μαθήματος Αγγλικά 2
Κωδικός Μαθήματος 321-0131
Εξάμηνο 2
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 1
Διδάσκοντας Λάνδρου Ευτυχία

Ύλη μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:
Ορολογία πληροφορικής, όπου διδάσκεται βασικό λεξιλόγιο πληροφορικής, κατανόηση επιστημονικών κειμένων και διαλέξεων, θεωρία και ασκήσεις γραμματικής, καθώς και εξάσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές-τήτριες με περισσότερο σύνθετες έννοιες γραμματικής και συντακτικού της αγγλικής γλώσσας, να εξασκηθούν στην κατανόηση γραπτών και προφορικών κειμένων ακαδημαϊκού περιεχομένου και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τήτριες θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν γραπτά και ακουστικά ακαδημαϊκά κείμενα πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • γνωρίζουν εξειδικευμένο λεξιλόγιο πληροφορικής και επικοινωνιών που συχνά απαντάται σε αντίστοιχα ακαδημαϊκά κείμενα.
  • γνωρίζουν σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν σωστά στον γραπτό και τον προφορικό λόγο.
  • παράγουν κείμενα τεχνικού περιεχομένου (απλή περιγραφή γραφικών παραστάσεων, περιγραφή λειτουργίας συστημάτων και συσκευών, σύγκριση δύο ή περισσοτέρων συστημάτων, σύνταξη οδηγιών για τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος κτλ.).
  • παράγουν λειτουργικές σημειώσεις ακούγοντας μία ακαδημαϊκή διάλεξη και να μπορούν να κάνουν περίληψη τμήματος διάλεξης.
     

 

Προαπαιτούμενα

Αγγλικά 1 (εκτός της περίπτωσης που ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει πάρει απαλλαγή)

Εγχειρίδια του μαθήματος

  • Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor, English for ICT Studies in Higher Education Studies, Garnet: 2011.
  • Χρηστίδου Σοφία, Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων, Εκδόσεις Τζιόλα: 2015.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές εργασίες, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 22 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις  
Προσωπική μελέτη  
Πρόοδος  
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 25 ώρες (1 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εξετάσεις / Εβδομαδιαίες εργασίες

Γλώσσα διδασκαλίας

Αγγλικά

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο