Τίτλος Μαθήματος Αγγλικά 1
Κωδικός Μαθήματος 321-0121
Εξάμηνο 1
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 1
Διδάσκοντας Λάνδρου Ευτυχία

Ύλη μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις κατανόησης και λεξιλογίου σε γραπτά και ακουστικά κείμενα τεχνικού περιεχομένου, θεωρία γραμματικής και ασκήσεις, καθώς και εξάσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο. Επίσης, γίνεται εισαγωγή στην ορολογία πληροφορικής.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές-τήτριες με βασικές έννοιες γραμματικής και συντακτικού της αγγλικής γλώσσας, να εξασκηθούν στην κατανόηση γραπτών και προφορικών κειμένων τεχνικού περιεχομένου και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τήτριες θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν γραπτά και ακουστικά κείμενα τεχνικού περιεχομένου στα αγγλικά.
  • κατανοούν σύντομα γραπτά κείμενα πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • γνωρίζουν βασικό λεξιλόγιο που συχνά απαντάται σε κείμενα και άρθρα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
  • γνωρίζουν βασικό λεξιλόγιο που συχνά απαντάται σε κείμενα πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • γνωρίζουν βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν σωστά σε απλές προτάσεις.
  • παράγουν γραπτά κείμενα, όπως επίσημο e-mail ή επιστολή, περίληψη σύντομου κειμένου, παράγραφο επιχειρηματολογίας.
  • διατυπώνουν προφορικά απλές προτάσεις, απόψεις και πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την επικοινωνία σε καθημερινό επίπεδο.
     

 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Terry Phillips, Technical English, Garnet Education: 2011

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές εργασίες, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εξετάσεις και εβδομαδιαίες εργασίες

Γλώσσα διδασκαλίας

Αγγλικά

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο