Τίτλος Μαθήματος Εκτίμηση Επίδοσης και Προσομοίωση Συστημάτων
Κωδικός Μαθήματος 321-7002
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας 321-7002

Ύλη μαθήματος

Ποσοτική ανάλυση της συμπεριφοράς συστημάτων, και ειδικότερα υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, αφενός μέσω μαθηματικών/στατιστικών μοντέλων και εργαλείων, και αφετέρου μέσω προσομοίωσης. Αφίξεις Poisson. Μαρκοβιανές διαδικασίες και εφαρμογή τους στην εκτίμηση επίδοσης. Θεωρία ουρών αναμονής: συστήματα M/M/1, M/M/c, M/M/1/K, M/M/1/K/K, γενικότερα μοντέλα. Δίκτυα ουρών αναμονής, δίκτυα Jackson, BCMP. Προσομοίωση διακριτού χρόνου: γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών, υλοποίηση διαδικασίας αφίξεων, προσομοίωση μαρκοβιανής αλυσίδας. Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για προσομοίωση δικτύων. Εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • χρησιμοποιεί μαθηματικά και στατιστικά εργαλεία, όπως μαρκοβιανές διαδικασίες και θεωρία ουρών, για τη μοντελοποίηση αναμονητικών συστημάτων
  • κατανοεί τη βασική δομή του λογισμικού προσομοίωσης αναμονητικών συστημάτων
  • χρησιμοποιεί το λογισμικό Arena για προσομοίωση απλών βιομηχανικών ή επιχειρηματικών διεργασιών
  • εκτελεί στατιστική ανάλυση και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης

Εγχειρίδια του μαθήματος

  • Ανδρέας Πομπόρτσης και Ανέστης Τσουλφάς, Προσομοίωση δικτύων υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα, 2001.
  • Μιχάλης Σφακιανάκης, Προσομοίωση και εφαρμογές. Εκδόσεις Πατάκη, 2001.
  • Μάνος Ρουμελιώτης, Τεχνικές προσομοίωσης. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  • Arnold Allen, Probability, Statistics and Queueing Theory with Computer Science Applications. Academic Press, 1990.
  • Harry Perros, Computer Simulation Techniques: The definitive introduction (e-book)
  • Sheldon Ross, Simulation. Academic Press, 2006.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Ασκηση στο εργαστήριο 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 57 ώρες
   
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

 

Εργαστηριακές (προγραμματιστικές) εργασίες, τελική γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.