Τίτλος Μαθήματος Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου
Κωδικός Μαθήματος 321-6256
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-6256

Ύλη μαθήματος

Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη και ομότιμα δίκτυα, Πρωτόκολλα αρχικοποίησης: DHCP, BOOTP, Το σύστημα ονοματοδοσίας DNS, Πρωτόκολλα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο (RSVP, DiffServ), Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα, Φορητό IP και κινητικότητα στα δίκτυα επόμενης γενιάς, Δικτύωση καθοριζόμενη από λογισμικό (SDN), Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών (NFV), Υποδομή και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, Πολυεκπομπή και κωδικοποίηση δικτύου, Μετάδοση πληροφορίας πάνω από δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, Δίκτυα ορατού φωτός, Δίκτυα μηχανών που υλοποιούνται πάνω από το διαδίκτυο, Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (πράσινες τεχνολογίες) στο διαδίκτυο, Τεχνολογίες Διαδικτύου οπτικών ινών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με βασικές έννοιες όσο και με προχωρημένα θέματα διαδικτυακών πρωτοκόλλων και αρχιτεκτονικών. Συγκεκριμένα, συζητούνται αναλυτικά βασικές αρχιτεκτονικές όπως το μοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη, τα ομότιμα δίκτυα αλλά και τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα μαζί με πρωτόκολλα φορητότητας της IP αλλά και παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο (RSVP, DiffServ).

Περαιτέρω οι φοιτητές μέσω μελέτης & ανάλυσης της βιβλιογραφίας και την συγγραφή εργασίας/παρουσίασης έρχονται σε επαφή με προχωρημένα θέματα όπως η δικτύωση καθοριζόμενη από λογισμικό (SDN) και εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών (NFV), η πολυεκπομπή και κωδικοποίηση δικτύου, η μετάδοση πληροφορίας πάνω από δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, τα δίκτυα ορατού φωτός, τα δίκτυα μηχανών αλλά και τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (πράσινες τεχνολογίες).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής:

• θα έχει κατανοήσει βασικά πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές του διαδικτύου ενώ
• θα έχει μια εισαγωγική κατανόηση σε μια σειρά από προηγμένες έννοιες και τεχνικές που βρίσκονται υπό εξέλιξή. 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. «Δίκτυα Και Διαδίκτυα Υπολογιστών, DOUGLAS E. COMER» του DOUGLAS E. COMER, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, έκδοση 6η Αμερικανική/2014

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Stallings, William. Foundations of modern networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. Addison-Wesley Professional, 2015.
2. Yeung, Raymond W. Information theory and network coding. Springer Science & Business Media, 2008.
3. Lampe, Lutz. Power Line Communications: Principles, Standards and Applications from Multimedia to Smart Grid. John Wiley & Sons, 2016.
4. Domingues, Maria de Ftima F., and Ayman Radwan. "Optical Fiber Sensors for loT and Smart Devices." (2017).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες με παρουσίαση, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 11 ώρες
Προσωπική μελέτη 62 ώρες
Συγγραφή εργασίας 10 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

 • Τελική γραπτή εξέταση (70%) η οποία αποτελείται από ερωτήσεις κατανόησης/κρίσεως.

 • Συγγραφή Εργασίας Εξαμήνου πάνω σε προχωρημένα θέματα διαδικτυακών αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων (30%).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο