Τίτλος Μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κωδικός Μαθήματος 321-11101
Εξάμηνο 8
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας 321-11101

Ύλη μαθήματος

 Κύριες έννοιες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Ελληνικός Δημόσιος Τομέας – δομή και λειτουργίες.
 Κύριες υπηρεσίες προς πολίτες, επιχειρήσεις και ανάμεσα σε δημόσιους φορείς.
 Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση.
 Τρέχουσα κατάσταση σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο (δείκτες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).
 Αρχές και κύρια ζητήματα ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης.
 Συστήματα και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής δημοκρατίας.
 Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα: διοικητικές διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 Κοινωνικά δίκτυα στη δημόσια διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.
 Περιπτώσεις και συστήματα από την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
 Ομαδική εργασία: Ανάπτυξη καινοτομικών πρωτοτύπων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η απόκτηση γνώσεων επί των αρχών, εργαλείων και διαδικασιών της διακυβέρνησης με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Μέσα από την ομαδική εργασία (ερευνητική, βιβλιογραφική ή ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής), οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία στη διοίκηση μικρών ομάδων και στα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

«Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές»
Ιωάννης Αποστολάκης, Ευριπίδης Λουκής, Ιωάννης Χάλαρης. Εκδόσεις Παπαζήση, 2012

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Charalabidis Y., Koussouris S. (2012) ”Empowering Open and Collaborative Governance: Technologies and Methods for On-line Citizen Engagement in Public Policy Making”, pp. 1-296, ISBN 978-3-642-27218-9, Springer Publications, 2012.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 
Εργασία 40 ώρες
Προσωπική μελέτη 43 ώρες
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική εξέταση και εργασία (θεωρητικές και προγραμματιστικές ασκήσεις).
Ο βαθμός της εργασίας θα πρέπει να είναι ≥ 4 για συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης πρέπει να είναι ≥ 4 για προβιβάσιμο βαθμό. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται ως εξής: 0.5 *
(Βαθμός Εργαστηρίου) + 0.5 * (Βαθμός Εξέτασης).


Τα θέματα των εξετάσεων/ασκήσεων έχουν σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία και αναγράφονται. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να δουν το γραπτό τους μετά την αξιολόγηση και να
διαπιστώσουν τα λάθη τους. Ανακοινώνεται στο eClass η συνολική κατανομή των βαθμών του τμήματος, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αξιολογήσει την επίδοσή του.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Στην τάξη